januari

2017 is het jaar van duurzaam toerisme voor ontwikkeling

De Verenigde Naties kiezen elk jaar een thema. Voor 2017 is dat het International Year of Sustainable Tourism for Development.

september

5 september - ISO 9001:2015 Lead Auditor -

Tijdens deze 5 of zes-daagse formule, leert u de rol van auditor en teamleider op u te nemen. De opleiding bestaat niet alleen uit het overbrengen van theoretische kennis, ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en interviewtechnieken komt aan bod. Dat gebeurt onder meer door middel van rollenspelen.

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors nr 17024). Dat betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten voor deze opleiding zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen bij het IRCA. Daarnaast is iedere docent zelf Lead Auditor.

Uw kennis wordt getoetst gedurende de hele opleiding. Aan het eind van de cursus legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen.

Meer info over deze opeleiding van Allanta.

6 september - ESCO* Matchmaking Evenement 2017 in de Hyperegio

Tijdstip:          Woensdag 6 September, 13Hr15-19Hr

Plaats:             PXL Congress – Hasselt, Elfde Liniestraat 23, Gebouw D

Deelname:      Je kan gratis inschrijven tot 23 Juni via deze link www.pxl.be/event/ESCOmatchmaking

 

7 september - Normen en veiligheidseisen CERGA - Oostende

7 september - Inleiding tot labo-analyses m.b.t. afvalwater - Gent

Inleiding tot labo-analyses m.b.t. afvalwater

EPAS

11-14 september - Summer School Catsense - Leuven

Catsense – een Europees onderzoeksconsortium van universiteiten en bedrijven - onderzoekt & ontwikkelt nieuwe soorten katalyse materialen en biosensoren gebaseerd op clusters van nanodeeltjes. Catsense organiseert een internationale Summer School van 11-14 September 2017 in Leuven. Dit evenement focust op (electro)katalyse en de mogelijkheden van nanomaterialen voor nieuwe soorten van katalytische processen voor duurzame energie.

Programma en registratie.

Bekijk hier de poster van het event.

Zorg jij er mee voor dat jonge onderzoekers gratis kunnen deelnemen aan deze Summer School? Word dan sponsor!

Of word sponsor in natura! Neem contact op met Catsense.

Bekijk hier het sponsordossier.

11 september - Installateur Hernieuwbare Energie: fotovoltaïsche systemen - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie [2u theorie]

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen [4u theorie]

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is.
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is.

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie [6u theorie]

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie.
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur.

Module 4: Ontwerp van een PV installatie [16 theorie+ 8u praktijk]

 • Kennen alle apparatuur die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem, kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker.
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken.
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen.

Module 5: Implementatie van een PV installatie [4 theorie+ 12u praktijk]

 • De beperkingen van het gebouw te beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen.
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten.
 • Regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen.
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat : Overbrengen naar de klant. Het onderhoud en de instandhouding van de installatie. De diagnose van mogelijke problemen in de installatie.

Examen [4u]

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 september - Dioxines en luchtverontreiniging - Hasselt

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Dioxines en luchtverontreiniging (incl. koffiepauze)

  Dhr. Bert Leysen (Operations Manager, Tauw België)

  Luchtmetingen - case studies
  Aan de hand van concrete probleemstellingen komen de volgende punten aan bod: meetplan, uitvoeringsproblemen, meetrapport, toetsing.

  Praktische benadering van dioxine-emissies: 
  Verbrandingsprocessen kunnen aanleiding geven tot de vorming van dioxines. Tijdens de uiteenzetting wordt nader ingegaan op de vormingstrajecten, de gezondheidsrisico’s en de mogelijk te nemen maatregelen. De mogelijke oplossingen kunnen als een toepassing beschouwd worden van het gelijktijdig combineren van meerdere proces geïntegreerde en nageschakelde maatregelen en zijn als studie-onderwerp eveneens interessant voor personen die niet in aanraking komen met dioxines.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

12 september - Rapportage in het kader van de Vlaamse en federale milieuregelgeving - Hasselt

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Rapportage in het kader van de Vlaamse en Federale milieuregelgeving (incl. koffiepauze)

  Dr. ir. Simon Chovau (Contract Manager Environment, Safety and Sustainability, Vinçotte Belgium)

  In het kader van milieuvergunningsaanvragen dienen bedrijven rekening te houden met zowel Vlaamse als Federale regels. Indien bepaalde opslaghoeveelheden overschreden worden of indien er aan bepaalde bepalingen niet voldaan kan worden, dient een studie of rapport opgemaakt te worden door een deskundige inzake externe veiligheid. Deze opleiding geeft een overzicht van de belangrijkste wetgeving en bepalingen waarmee rekening dient gehouden te worden, dit in combinatie met eigen ervaringen en inzichten van een VR-deskundige.  Op het einde van de opleiding is er ruimte voor vragen.
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer over deze opleiding via de website van Confocus.

12 september - BA5 - Brugge

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 september - De ISO 14001 norm - Elewijt

De ISO 14001 norm

Kluwer

12 september - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: sanitair warm water - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

12 september - Energiedeskundige type A - Oostende

Programma (12 sessies van 4 uur)

Sessie 1:

 • wetgevend kader
 • Verschil tussen type A en type B
 • Toelichting over doel en de inhoud van het certificaat

Sessie 2:

 • Behandeling van het inspectieprotocol

Sessie 3 en 4:

 • Inleiding tot bouwfysica en technische installaties in functie van het certificaat.

Sessie 5:

 • Eerste kennismaking met de software adhv van een klassikaal voorbeeld
 • Demonstratie van de webapplicatie

Sessie 6 en 7:

 • Opmeting in de praktijk
 • Ingave in de software

Sessie 8:

 • Invoeren van een praktische case in de software.
 • Werking van de energieprestatiedatabank

Sessie 9 en 10

 • Feedback en discussie adhv de oefeningen

Sessie 11 en 12

 • Extra cases rond het opmaken van EPC certificaties

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 september - Installateur Hernieuwbare Energie: fotovoltaïsche systemen - Gent

PROGRAMMA

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie [2u theorie]

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen [4u theorie]

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is.
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is.

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie [6u theorie]

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie.
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur.

Module 4: Ontwerp van een PV installatie [16 theorie+ 8u praktijk]

 • Kennen alle apparatuur die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem, kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker.
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken.
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen.

Module 5: Implementatie van een PV installatie [4 theorie+ 12u praktijk]

 • De beperkingen van het gebouw te beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen.
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten.
 • Regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen.
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat : Overbrengen naar de klant. Het onderhoud en de instandhouding van de installatie. De diagnose van mogelijke problemen in de installatie.

Examen [4u]

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 september - Learn Six Sigma opleiding - uw Green Belt binnen handbereik - Hasselt

Verbeterprojecten zijn prima, maar hebben alleen nut als ze grondig worden voorbereid of goed worden aangepakt. Brandjes blussen en acties opstarten vanuit veronderstellingen of vermoedens zijn dure stappen die een organisatie beter vermijdt. Zorg dat uw acties werkelijk een toegevoegde waarde opleveren. Hebt u nood aan een algemeen toepasbare en gestructureerde aanpak om verbeterprojecten in uw organisatie tot een goed einde te brengen? Dan is onze cursus Six Sigma Green Belt precies wat u zoekt.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

14 september - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: sanitair warm water - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

15 september - Rapportage in het kader van de Vlaamse en federale milieuregelgeving - Gent

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Rapportage in het kader van de Vlaamse en Federale milieuregelgeving (incl. koffiepauze)

  Dr. ir. Simon Chovau (Contract Manager Environment, Safety and Sustainability, Vinçotte Belgium)

  In het kader van milieuvergunningsaanvragen dienen bedrijven rekening te houden met zowel Vlaamse als Federale regels. Indien bepaalde opslaghoeveelheden overschreden worden of indien er aan bepaalde bepalingen niet voldaan kan worden, dient een studie of rapport opgemaakt te worden door een deskundige inzake externe veiligheid. Deze opleiding geeft een overzicht van de belangrijkste wetgeving en bepalingen waarmee rekening dient gehouden te worden, dit in combinatie met eigen ervaringen en inzichten van een VR-deskundige.  Op het einde van de opleiding is er ruimte voor vragen.
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer over deze opleiding via de website van Confocus.

15 september - De omgevingsvergunning uit de startblokken! - Gent

 •  12u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00: De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Sam Voet (advocaat Eversheds)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 •  16u30: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

15 september - De omgevingsvergunning uit de startblokken! - Gent

 •  12u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00: De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Sam Voet (advocaat Eversheds)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 •  16u30: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

16 september - Werelddag voor de bescherming van de ozonlaag

Op 16 september organiseren de Verenigde Naties de International Day for the Preservation of the Ozone Layer.

16-22 september - week van de mobiliteit

De Week van de Mobiliteit editie 2017 zal doorgaan van zaterdag 16 september tot en met vrijdag 22 september 2017. Vaste waarden als de Autoloze Zondag en het Autodeelsalon (17sept), Car Free Day (21 sept), Strapdag (22 sept) en de FietsTelweek zijn alvast van de partij. 

Meer over de week van de moblititeit.

18 september - Six Sigma Black Belt traject - Leuven

De managementstrategie Six Sigma is bedoeld om de kwaliteit van de processen in organisaties te verbeteren door variatie weg te werken. Hiervoor worden statistische methodes en kwaliteitsmanagementmethodes ingezet. Onze Six Sigma Black Belt-opleiding is gebaseerd op het 'Six Sigma Black Belt Body Of Knowledge'-document dat werd vastgelegd door de American Society For Quality (ASQ) en is volledig in lijn met de aanbevelingen in ISO 13053:2011.

Onze 19-daagse Black Belt-opleiding is bedoeld voor medewerkers die in hun functie procesgegevens analyseren en interpreteren (hetzij uit een industriële of dienstenomgeving) om de kwaliteit van producten en/of diensten te optimaliseren.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

18 september - Preventieadviseur niveau 3 - Brugge

PROGRAMMA

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheersingssystemen:
  • risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken).
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifi eke risico's, minimumeisen, CE-markering.
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies.
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen.
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 september - Dioxines en luchtverontreiniging - Edegem

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Dioxines en luchtverontreiniging (incl. koffiepauze)

  Dhr. Bert Leysen (Operations Manager, Tauw België)

  Luchtmetingen - case studies
  Aan de hand van concrete probleemstellingen komen de volgende punten aan bod: meetplan, uitvoeringsproblemen, meetrapport, toetsing.

  Praktische benadering van dioxine-emissies: 
  Verbrandingsprocessen kunnen aanleiding geven tot de vorming van dioxines. Tijdens de uiteenzetting wordt nader ingegaan op de vormingstrajecten, de gezondheidsrisico’s en de mogelijk te nemen maatregelen. De mogelijke oplossingen kunnen als een toepassing beschouwd worden van het gelijktijdig combineren van meerdere proces geïntegreerde en nageschakelde maatregelen en zijn als studie-onderwerp eveneens interessant voor personen die niet in aanraking komen met dioxines.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

19 september - Rapportage in het kader van de Vlaamse en federale milieuregelgeving - Edegem

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Rapportage in het kader van de Vlaamse en Federale milieuregelgeving (incl. koffiepauze)

  Dr. ir. Simon Chovau (Contract Manager Environment, Safety and Sustainability, Vinçotte Belgium)

  In het kader van milieuvergunningsaanvragen dienen bedrijven rekening te houden met zowel Vlaamse als Federale regels. Indien bepaalde opslaghoeveelheden overschreden worden of indien er aan bepaalde bepalingen niet voldaan kan worden, dient een studie of rapport opgemaakt te worden door een deskundige inzake externe veiligheid. Deze opleiding geeft een overzicht van de belangrijkste wetgeving en bepalingen waarmee rekening dient gehouden te worden, dit in combinatie met eigen ervaringen en inzichten van een VR-deskundige.  Op het einde van de opleiding is er ruimte voor vragen.
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer over deze opleiding via de website van Confocus.

19 september - Anaerobe afvalwaterzuivering - Gent

Anaerobe afvalwaterzuivering

EPAS

19 september - MasterClass Duurzaam Inkopen - Gent

20 september - OHSAS 18001 Lead Auditor training - Leuven

De gezondheid en veiligheid (Welzijn) van medewerkers is erg belangrijk. OHSAS 18001:2007 helpt u de principes achter het welzijnsmanagementsysteem te begrijpen om zo wet- en regelgeving te borgen, het plannen en uitvoeren van welzijn te verbeteren en op een efficiënte economische wijze te beheersen. Tijdens deze driedaagse opleiding houdt u zich bezig met het auditen volgens de OHSAS 18001:2007 norm.

De inhoud van de opleiding ‘Lead Auditor OHSAS 18001:2007’ voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de ISO 19011:2002 norm. Deze norm bevat de richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en /of milieumanagementsysteemaudits.

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors). Dat betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen aan het IRCA. Daarnaast is iedere docent zelf Lead Auditor.

Bureau Veritas toetst uw kennis gedurende de hele opleiding. onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

20 september - Club Milieucoördinator - Kortrijk

PROGRAMMA

10 bijeenkomsten te Kortrijk telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

20 september - Multidisciplinaire basismodule Preventieadviseur niveau 2 - Brugge

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

20 september - Club Milieucoördinator - Brugge

PROGRAMMA

10 bijeenkomsten te Kortrijk of te Brugge telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

20-22 september - International Congres for Battery Recycling - Portugal

ICBR is het congres waar de laatste ontwikkelingen en uitdagingen rond recyclage van batterijen besproken wordt. Producenten, beleidsmakers, transportbedrijven,...

Meer informatie over het ICBR 2017

21 september - Koploperssymposium 'Tijdelijke natuur, een veilige haven voor bedrijf en natuur'

Op 21 september 2017 organiseert SPK een volgend Koplopers-symposium rond het thema: ‘Tijdelijke natuur, een veilige haven voor bedrijf en natuur’.

Ze verwachten een aantal boeiende sprekers: de eerste is Ignace Schops, grondlegger van het Nationaal Park Hoge Kempen, winnaar van de ‘groene Nobelprijs’ en oprichter van Klimaatzaak. Hij vertaalt natuurbehoud naar de taal die mensen kunnen begrijpen: de taal van geld en de economische voordelen van natuur.
De tweede begenadigd spreker is Hendrik Schoukens, milieu-jurist (Ugent, LDR) die zich geschaard heeft achter het principe van tijdelijke natuur. Hij werpt vanuit zijn juridische achtergrond meer licht op het onderwerp.
Tot slot geven we het woord aan Peter Claus (Corridor), dé specialist tijdelijke natuur in Vlaanderen. Hij komt ons vertellen hoe de vergunning tijdelijke natuur werkt en waarom bedrijven meer rechtszekerheid hebben met een vergunning dan zonder.

Het symposium vindt plaats op de Open Manufacturing Campus (Philips-site) in Turnhout, waar sinds begin dit jaar het principe van tijdelijke natuur in de praktijk wordt toegepast dankzij de ondersteuning van Corridor en het ecologisch beheer door Natuurwerk.

Het symposium is gratis bij te wonen, inschrijven kan nu reeds via deze link.

21 september - Postgraduaat Cleantech management - Diepenbeek

Postgraduaat Cleantech management

UHasselt

21 september - Socio-economische vergunning: integratie in de omgevingsvergunning - Nazareth

Socio-economische vergunning: integratie in de omgevingsvergunning

Bova Enviro+

21 september - Multidisciplinaire basismodule Preventieadviseur niveau 2 - Kortrijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

21 september - Normen en veiligheidseisen CERGA - Kortrijk

25 september - De omgevingsvergunning treedt in werking - Gent

PROGRAMMA

 • Inleiding en situering.
 • Wetgevend kader.
 • Kenmerken van de omgevingsvergunning.
 • Procedures en fromulieren.
 • Digitale omgevingsloket
 • Periodieke evaluaties.
 • Handhaving.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

25 september - Installateur Hernieuwbare Energie - Warmtepompen - Oostende

PROGRAMMA

Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Te verwerven essentiële vaardigheden met het oog op de certificering
 • Glossarium
 • De hernieuwbare energiebronnen
 • Elementen van het energiebeleid
 • Elementen van het milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Reglementering & ondersteuningsmechanismen

 • De stedenbouwkundige reglementering
 • Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem

Introductie tot de technologie

 • Introductie: toelichting onderwerpen en thema's
 • Milieuvriendelijke relevantie van warmtepompen
 • Gebruiksprincipes
 • Technische details warmtepompcyclus
 • Energie-efficiënte gebouwen
 • Kosten warmtepompsystemen
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem

Ontwerp van de installatie

 • Typologie van de warmtepompen
 • Componenten van de warmtepompen
 • Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
 • De regeling van de warmtepompen
 • Prestaties van de warmtepompen
 • Dimensionering van de installatie

Prestaties van de warmtepompen

 • Dimensionering van de installatie
 • Kostenbatenanalyse
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem
 • Gebruiksvoorwaarden, toepassing en controle

Uitvoering van de installatie & Praktijk

 • Montage van de installatie
 • Demo in het praktijklabo
 • Installatie warmtepomp en hulpstukken, systeemcontrole
 • Basis elektrische aansluiting
 • Onderhoud van een warmtepompsysteem
 • Veel voorkomende fouten en ervaringen uit de praktijk
 • Klantenadministratie en garantiesystemen
 • Bespreking warmtepompcyclussen en de onderdelen
 • Constante parameters van warmtepompen bespreken
 • Metingen van het koelcircuit
 • Overlopen procedures en diagnosecodes
 • Storingen onderzoeken en lokaliseren
 • Metingen van het koelcircuit

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

26 september - Milieuadministratie: basisopleiding - Elewijt

Milieuadministratie: basisopleiding

Kluwer

26 september - EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018 - Diepenbeek

EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018

Oved

26 september - Basisopleiding tot milieuzorgcoördinator - Kortrijk

PROGRAMMA

 • Wetgevend kader, regelgeving, overzicht van betrokken actoren, interne milieuzorg.
 • Milieuadministratie, administratieve verplichtingen.
 • Heffingen en aangiftes.
 • Milieuhandhaving.
 • Milieuvergunningen, meldingen, veranderingen, aanvragen, hervergunningen.
 • Milieuvoorwaarden.
 • Ruimtelijke ordening/ omgevingsvergunning.
 • Bodembeheer: bodemonderzoek, attesten, sanering.
 • Afvalbeheer: sortering, preventie, opslag, verwerking.
 • Waterbeheer: grondwater, afvalwater, oppervlaktewater, hemelwater, lozingen.
 • Gevaarlijke stoffen: opslag en gebruik.
 • Varia: Energiebeheer, mobiliteit, BBT, ...

27 september - BA4 - Kortrijk

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

28 september - ISO 9001:2015 Contextanalyse, stakeholder management en risicomanagement - Vilvoorde

ISO 9001 staat niet stil. In de jongste revisie, ISO 9001:2015, worden belangrijke bijkomende eisen gesteld rond de context van de organisatie, de stakeholders en het risicomanagement. Aspecten die u niet over het hoofd mag zien. Deze workshop rond ISO 9001:2015 brengt u helemaal ‘up to speed’!

In deze workshop over contextanalyse, stakeholdermanagement en risicobeheer worden zowel de theorie als de praktijk behandeld. Wat houdt de context van de organisatie precies in? Wat zijn de verschillende factoren en welke technieken dienen zich aan? Hoe pakt u stakeholdermanagement en risicomanagement zo goed mogelijk aan? Hoe maakt u een stakeholderanalyse? En welke eisen gelden er voor risicomanagementsystemen?

Meer info over deze opleiding van Allanta.

 

28 september - ISO 14001: 2015 Normtransitietraining - Gent

De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Door ISO 14001 te implementeren, kunnen organisaties aan hun management, werknemers en externe stakeholders garanderen dat de milieu-impact wordt gemeten én verbeterd.

Eind 2015 werd de hernieuwde versie van de ISO 14001-norm gepubliceerd. De toepassing van deze norm legt de lat voor vele organisaties opnieuw een stuk hoger. ISO 14001:2015 is gebaseerd op de ‘High-Level Structure’ (HLS) en vraagt meer aandacht voor de stakeholders en de context waarin organisaties opereren. De focus op producten en diensten vanuit een lifecycle-perspectief, de beheersing van uitbestede processen, opportuniteiten en risico’s zijn nieuwe aandachtsgebieden.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

28 september - Masterclass Circulaire Economie Dag 1: Inzicht in CE - Antwerpen

Dag 1. Inzicht in de Circulaire Economie

 • Introductie
 • Strategie en business modellen

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

28 september - EPB - Eerste hulp bij EPB: vermijd veelgemaakte fouten en krijg een antwoord op je vragen! - Kortrijk

EPB - Eerste hulp bij EPB: vermijd veelgemaakte fouten en krijg een antwoord op je vragen!

Oved

28 september - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: combi - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Ontwerp van een gecombineerde zonnewarmte-installatie

Deze module vat de basisprincipes samen van de werking van combisysteem bestemd ter ondersteuning van de verwarming en voor de productie van sanitair warm water.

Het is bedoeld om de vaardigheden van de verwarmingsinstallateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van gecombineerde huishoudelijke zonnewarmte-installaties ter ondersteuning van de verwarming en voor de productie van sanitair warm water te verbeteren en te consolideren.

Module 3: Uitvoering van een gecombineerde zonnewarmte-installatie

De derde module is bedoeld om de vaardigheden van de verwarmingsinstallateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler aan te vullen, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een gecombineerd zonnesysteem (COMBI) te verwerven

MODULE 4: Praktijk combisystemen

Module 4 is bedoeld om de praktische vaardigheden van de installateur aan te scherpen in ons competentiecentrum in Oostende. Aan de hand van concrete cases gaan we gecombineerde zonneboilersystemen opbouwen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

29 september - ISO 50001: Energiemanagements - Geel

Vandaag de dag moeten bedrijven hun energie zorgvuldig beheren – én willen ze aan klanten, investeerders, partners en medewerkers tonen dat ze inspanningen doen op het vlak van energiebesparing. Niet alleen kunnen de hoge energieprijzen de rendabiliteit van ondernemingen in gevaar brengen; de overheid stelt ook concrete eisen aan hun energieprestaties. Om daaraan tegemoet te komen, hebben ze een gedetailleerd inzicht in hun energieverbruik nodig, en een wettelijk kader voor hun energiemanagementsysteem. De ISO 50001 is een krachtig instrument om organisaties te ondersteunen bij energie- en kostenbesparingen.

Als u nog niet helemaal vertrouwd bent met de vereisten van ISO 50001, is onze opleiding “ISO 50001:2011: energiestandaard voor energiemanagementsystemen” ideaal. Daar bespreken we de terminologie, grondbeginselen en principes van energiemanagement, net als de relatie tussen energie-efficiënte, energiegebruik, energieverbruik en energie-intensiteit. Ook de beheers- en operationele elementen van de ISO 50001-norm komen aan bod. Tot slot besteden we aandacht aan het procesmodel en de audit van een energiemanagementsysteem.

 

Meer info over deze opleiding van Allanta.

29 september - VDO 2.0 - Schilder - Werken op hoogte - gebruik van steigers - Roeselare

oktober

1 oktober - Open Bedrijvendag - Vlaanderen

Op de eerste zondag van oktober zetten honderden bedrijven samen de deuren open voor het grote publiek. Ontdek hoe je favoriete producten gemaakt worden, hoe bedrijven tewerk gaan, waar je buurman werkt,... Voor bedrijven is het dé gelegenheid om trots te tonen wat er dag in dag uit achter de bedrijfsmuren gebeurt.

Meer informatie over de Open Bedrijvendag.

2 oktober - BA5 - Westerlo

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

2 oktober - Update bouw en sloopafval - Gent

PROGRAMMA

Situering van de van toepassing zijnde wetgeving

 • Selectieve sloop en sortering.
 • Sloopinventaris en sloopdeskundigen.
 • Grondwijzer, Grondbank, Tracimat.
 • Transport van afval.
 • Voorwaarden bij verwerking van bouw- en sloopafval.

De praktijk

 • Plan van aanpak.
 • Checklists.
 • "Speciale" bouw- en sloopafval.
 • Erkenningen, registraties en vergunningen.
 • Onderaanneming en werken met derden.

Praktijkvoorbeelden

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

3 oktober - CO2-management voor Aankopers - Gent

Programma

Module 1 : Algemene context

 • Sustainable consumption and production (10YPSP)
 • SPP / GPP
 • Circular economie
 • Cradle to cradle
 • Opnemen van duurzaamheidscriteria in lastenboeken
 • Voorbeeld van de CO2-prestatieladder

Module 2 : Klimaat en milieu-impact meten

 • Company Carbon Footprint (focus op scope 3 emissies)
 • Product Carbon Footprint
 • Levencyclus analyse
 • PEF / OEF

LUNCH

Module 3 : Focus op energie en mobiliteit

 • aankoop van groene stroom
 • aankoop of leasen van bedrijfswagens

Module 4 : Focus op energie verbruikende en niet energie verbruikende producten

 • Levenscyclus impact, TCO
 • ICT –producten
 • kantoorbenodigdheden

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

3 oktober - Nieuwe norm branddetectie - Kortrijk

PROGRAMMA

 • KB 28 maart 2014
 • Impact van het art 104 van het AREI met begrippen zoals vitale kringen
 • Toelichting omtrent de regels voor risico-analyse en evaluatie
 • Studie opbouw van de branddetectie en -meld-systemen via bewakingsniveau s
 • De indienststelling
 • De controles
 • Verificatie en onderhoud
 • Kwalificatie en competenties. Wat zijn de gevolgen van de norm NBN S21-100 voor u als installateur naar ontwerp, plaatsing en keuring toe?

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

4 oktober - ISO 9001:2015 Interne auditor - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

4 oktober - Installateur Hernieuwbare Energie - Warmtepompen - Gent

PROGRAMMA

Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Te verwerven essentiële vaardigheden met het oog op de certificering
 • Glossarium
 • De hernieuwbare energiebronnen
 • Elementen van het energiebeleid
 • Elementen van het milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Reglementering & ondersteuningsmechanismen

 • De stedenbouwkundige reglementering
 • Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem

Introductie tot de technologie

 • Introductie: toelichting onderwerpen en thema's
 • Milieuvriendelijke relevantie van warmtepompen
 • Gebruiksprincipes
 • Technische details warmtepompcyclus
 • Energie-efficiënte gebouwen
 • Kosten warmtepompsystemen
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem

Ontwerp van de installatie

 • Typologie van de warmtepompen
 • Componenten van de warmtepompen
 • Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
 • De regeling van de warmtepompen
 • Prestaties van de warmtepompen
 • Dimensionering van de installatie

Prestaties van de warmtepompen

 • Dimensionering van de installatie
 • Kostenbatenanalyse
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem
 • Gebruiksvoorwaarden, toepassing en controle

Uitvoering van de installatie & Praktijk

 • Montage van de installatie
 • Demo in het praktijklabo
 • Installatie warmtepomp en hulpstukken, systeemcontrole
 • Basis elektrische aansluiting
 • Onderhoud van een warmtepompsysteem
 • Veel voorkomende fouten en ervaringen uit de praktijk
 • Klantenadministratie en garantiesystemen
 • Bespreking warmtepompcyclussen en de onderdelen
 • Constante parameters van warmtepompen bespreken
 • Metingen van het koelcircuit
 • Overlopen procedures en diagnosecodes
 • Storingen onderzoeken en lokaliseren
 • Metingen van het koelcircuit

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

4 oktober - Van ruimtelijke ordening naar omgevingsbeleid (Juridisch) - Leuven

Van ruimtelijke ordening naar omgevingsbeleid (Juridisch)

Die Keure

5 oktober - MasterClass Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Gent

Deze MasterClass MVO bestaat uit drie modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

 • Inleiding tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (0,5 dag)
 • Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid (1 dag)
 • Strategisch aan de slag met MVO (1 dag)

Bijkomend kan je als deelnemer aan de MasterClass intekenen op 10u individuele coaching van een Sustenuto-expert aan een voordeeltarief.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 oktober - Inleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - Gent

Programma

Op een praktische en interactieve wijze zetten we de eerste stappen in het begrijpen en toepassen van duurzaamheid. Een voorstelling en bespreking van praktijkvoorbeelden en dilemma’s helpen om duurzaamheid concreet te maken.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 oktober - Masterclass Circulaire Economie Dag 2: CE en de Overheid - Antwerpen

Dag 2. Circulaire Economie en de Overheid

 • Europa
 • Vlaanderen
 • Lokale Overheden

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 oktober - Energiezuinig verlichten in publieke gebouwen - Kortrijk

 

PROGRAMMA

 

Of het nu kantoren, klaslokalen, sporthallen, culturele centra of werkplaatsen betreft; verlichting vertegenwoordigt ook voor lokale besturen minstens 40% van het totaal elektrisch verbruik. Vanuit het standpunt van de gebouweigenaar bestaat er met betrekking tot verlichting nochtans een reëel besparingspotentieel dat kan oplopen tot 50%, zowel op verbruik als op onderhoud. Daarvoor moeten de studiebureaus, de technische diensten, de elektro-installateurs, lichtadviseurs, maar ook de eindgebruikers voldoende kennis verwerven in de nieuwste technologieën die kunnen leiden tot een energie-efficiënte verlichtingsinstallatie.

Bijzondere aandacht krijgen de ecodesign richtlijnen voor tertiaire en residentiële verlichting met nieuwe eisen voor lampen, ballasten en armaturen. De synergie tussen daglicht en energiezuinig kunstlicht zal via de nieuwste automatisatie- en regeltechnieken nog tot grotere besparingen leiden. Bovendien vormen premies en de noodzaak tot het bekomen van een lager E-peil hierbij de drijvende motor.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 oktober - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Elewijt

Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem

Kluwer

5 oktober - Fysico-chemische afvalwaterzuivering - Gent

Fysico-chemische afvalwaterzuivering

EPAS

5 oktober - Postgraduaat Energy efficiency services - Diepenbeek

Postgraduaat Energy efficiency services

PXL

5 oktober - Liften: noodmaatregelen bij evacuatie van mensen - Kortrijk

5 oktober - Bodemwetgeving: basisopleiding - Leuven

Bodemwetgeving: basisopleiding

Kluwer

5 oktober - BA4 - Gent

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

6 oktober - VDO 2.0 - Schilder - Asbest eenvoudige handelingen - Roeselare

9 oktober - ISO 9001:2015 Lead Auditor - Genk

Tijdens deze 5 of zes-daagse formule, leert u de rol van auditor en teamleider op u te nemen. De opleiding bestaat niet alleen uit het overbrengen van theoretische kennis, ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en interviewtechnieken komt aan bod. Dat gebeurt onder meer door middel van rollenspelen.

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors nr 17024). Dat betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten voor deze opleiding zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen bij het IRCA. Daarnaast is iedere docent zelf Lead Auditor.

Uw kennis wordt getoetst gedurende de hele opleiding. Aan het eind van de cursus legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen.

Meer info over deze opeleiding van Allanta.

9 oktober - Isolatie-, vocht en bouwknopen - Kortrijk

PROGRAMMA

Tijdens de training worden alle belangrijke onderwerpen besproken inzake het thema isolatie van woningen.

 • Normen en verplichtingen
 • Isolatie en bouwfysica
 • Lambdawaarde
 • Soorten isolatie en hun bouwfysische eigenschappen
 • Soorten isolatie en milieuclassificaties
 • Dampdruk en dampspanning
 • Vocht en na-isolatie
 • Het belang van dampdicht isoleren
 • De verschillen tussen luchtdicht en dampdicht
 • Schimmelvorming
 • Dampweerstand µD waarde
 • Isolatie bij renovatie, nieuwbouw, houtskeletbouw, industriebouw, monumenten, etc.
 • Verzekeringen
 • Juridische implicaties

In de opleiding komen ook verschillende case studies aan bod. Ook is er mogelijkheid om eigen ervaringen te bespreken.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

9 oktober - BA4 voor niet-elektriciens - Gent

9 oktober - Technicus brandbeveiligingssystemen - Kortrijk

PROGRAMMA

Beroepskennis

1. Basisbegrippen brand

 • Hoe ontstaat brand
 • Begrippen: vuurdriehoek, vlampunt, ontstekingstemperatuur
 • Brandbestrijding: blusmiddelen

2. Preventie

 • Uitbreiding van brand voorkomen
 • Keuze van de materialen
 • Brandweerstand
 • Begrip compartimentering
 • Brandweerstand van scheidingswanden en openingen in compartimenten
 • Rookevacuatie

3. Reglementering en eisen gesteld aan de installaties voor branddetectie, waarschuwing alarm

 • Art. 52 van het ARAB, indeling van de gebouwen
 • Begrippen melding, waarschuwing en alarm
 • Industriële gebouwen
 • Laag, middelhoog en hoge gebouwen
 • Logies verstrekkende bedrijven
 • Ziekenhuizen
 • Rustoorden
 • Scholen en internaten

4. Detectoren en centrales

 • Soorten detectoren met het bijhorend toepassingsgebied van de detectoren
 • Soorten centrales met hun respectievelijk toepassingsgebied

5. Normering NBN S21-100

 • Doel van een automatisch branddetectie-installatie
 • Installatieregels
 • Elektrische installatie
 • Computerzalen
 • Opleveringsproeven
 • Jaarlijkse onderhoudsbeurten

6. Blusmiddelen, automatische blusinstallaties gekoppeld aan automatische detectie

7. Beveiliging van een privé-woning

 • Bespreking van de verschillende risico's die in een woning aanwezig zijn
 • Daaraan gekoppeld de fysische en elektronische beveiligingsmethodes

8. Bekabeling en brandweerstand

 • Gebruik van elektrische leidingen volgens NBN S21-100
 • Veiligheidskabels materiaalkeuze
 • Berekening van de kabeldoorsnede
 • Technische brandbeschermingsmaatregelen bij wand- en vloerdoorvoeringen van kabels

9. Verzekeringsaspecten

10. Projectering van branddetectie-installatie

 • Uitwerken van een volledige studie voor een privé-woning (keuze van het materiaal, de tekeningen, bepalen van het aantal detectoren, plaatsing e.d.)
 • Idem voor een industriële installatie

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

9 oktober - BA5 - Kortrijk

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

10 oktober - EHS Due Diligence - Hasselt

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 EHS Due Diligence – noodzakelijk tool bij fusies, overnames en joint ventures: aansprakelijkheden en risico's

  Dhr. Dominique Ranson (Practice lead M&A Benelux, Ramboll Environment)

  In deze uiteenzetting zal nader worden ingegaan op wat due diligence precies betekent, welke de verschillende fasen zijn in de deal closing en welke verzekeringsoplossingen er bestaan voor het afdekken van specifieke aansprakelijkheidsrisico's bij fusies en overnames, meer bepaald met betrekking tot milieu en veiligheid (EHS).

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

10 oktober - Geurhinder - Hasselt

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Geurhinder (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter van den Bossche (groepsleider milieu, Witteveen+Bos Belgium N.V.)

  De exacte titel wordt zo snel mogelijk toegevoegd aan dit programma.
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

10 oktober - EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018 - Waregem

EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018

Oved

10 oktober - Veiligheid voor nieuwe intreders - Brugge

PROGRAMMA

1.Wettelijke principes

2.Hiërarchie van de preventiemaatregelen

3.Een ongeval, zo gebeurd!

4.Orde en netheid

5.Instructies en signalisatie

6.Gevaarlijke stoffen

7.Brand en explosie

8.Arbeidsmiddelen: machines en gereedschap

9.Werken op hoogte

10.Elektriciteit

11.Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

12.Heffen en tillen

13.Specifieke werkomstandigheden

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

10 oktober - Werken op hoogte: rolsteigers - Brugge

PROGRAMMA

1. Deel 1: "Bevoegd persoon rolsteigers" (5 uren theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een rolsteiger.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een rolsteiger (klassen, essentiële delen).
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het K.B. van 31.08.2005.
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de rolsteiger kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de rolsteiger.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, ...).
 • Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de rolsteiger.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit.
 • Praktische toepassingen.

2. Deel 2: "Rolsteigerbouwer" - het opbouwen van verschillende types rolsteigers op een veilige werkmethode (3 uren praktijk)

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige rolsteiger.
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige rolsteigertypes.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de rolsteiger, kennen en kunnen interpreteren.
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige rolsteigers: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 • Interpreteren van een eenvoudig rolsteigerplan.
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
 • Kennis van eenvoudige rolsteigers.
 • Kennis van het gebruik van stabilisatoren en het verankeren van een rolsteiger.
 • De lastenverdeling op de rolsteiger kennen.
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

10 oktober - Binnenisolatie - Gent

PROGRAMMA

Er wordt een korte of een lange opleiding voorzien. Voor wie al veel ervaring heeft met na-isolatie van buitenmuren via de binnenzijde kan zich eventueel beperken tot de korte opleiding. Deze opleiding bestaat uit minstens 1 uur basisopleiding over de meest courante technieken, wetgeving en premies en uit een examen van 1 uur. Bij de lange opleiding wordt bovenop het lespakket en het examen van de korte opleiding, veel dieper ingegaan op de basisprincipes uit de bouwfysica en de keuze en de opbouw van het binnenisolatiesysteem. Daarnaast komt de inspectie en de analyse van de te isoleren muur en de detaillering aan bod. Voor de lange opleiding dient minstens 6 uur extra te worden voorzien bovenop de korte opleiding. Men kan maximaal 2 keer deelnemen aan het examen alvorens de opleiding opnieuw te moeten volgen.

Het VEA voorziet een indicatieve test voor aannemers om na te gaan of een korte of een lange opleiding wordt aanbevolen.

Deze test vind je terug op http://www.energiesparen.be/binnenisolatie/aannemers

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

10 oktober - Multidisciplinaire basismodule Preventieadviseur niveau 2 - Kortrijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

10 oktober - Omgevingslawaai en milieu zorg - Antwerpen

PROGRAMMA

Sessie 1: de problematiek van omgevingsgeluid

 • Milieu effecten van geluid op mens en fauna
 • Technische aspecten van geluid: meten en interpreteren
 • Akoestische grootheden en betekenis
 • Praktische oefeningen: interpretatie van geluidsbeelden

Sessie 2: de wettelijke kaders

 • Wetgevend kader in Vlaanderen
 • Het volledig akoestisch Vlarem onderzoek
 • Het aspect geluid in MER
 • De wet Schauvliege: geluid van elektronisch versterkte muziek
 • Praktische oefening: de Vlarem toets van een ingedeelde inrichting

Sessie 3: de technische aspecten

 • In de praktijk vaak voorkomende geluidsbronnen
 • Geluidstransmissie naar de omgeving
 • Geluidsmodellering
 • Praktische oefening: noise audit van een bdrijf

Sessie 4: de probleemaanpak

 • Verbetervoorstellen
 • Uitwerken en interpreteren van een saneringsplan
 • De financiële consequenties van saneringen
 • Praktische oefening: uitwerken en begroten van saneringen (bedrijf en wegverkeer)

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

11 oktober - Van ruimtelijke ordening naar omgevingsbeleid (planologisch) - Leuven

Van ruimtelijke ordening naar omgevingsbeleid (planologisch)

Die Keure

11 oktober - Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - Biomassa - Oostende

12 oktober - Duurzaamheidsevent - Hasselt

SEE en UHasselt organiseren een duurzaamheidsevent op 12 oktober.

Het voorlopige programma:

18u30   Ontvangst    
  19u00   Verwelkoming Prof. dr. D. Franco  (academisch coördinator milieucoördinator niveau A)    
  19u15   Gedeputeerde voor leefmilieu provincie Limburg Ludwig Vandenhove    
  19u25   Directeur GreenVille Kris Asnong    
  19u35   Keynote speaker Annemarie Rakhorst Duurzame economie/business modellen en milieucoördinator    
  20u15   Vragensessie    
  20u30   Good Practices Dirk Putzeys Alumnus milieucoördinator niveau A Uhasselt    
  20u40   Afsluiting Prof. dr. D. Franco    
  20u45   Netwerkreceptie + milieumarkt

Meer info en inschrijven hier

12 oktober - Wegwijs in, en opslag van gevaarlijke stoffen - Gent

PROGRAMMA

"Gevaarlijke producten":

 • Begrippen en definities.
 • Eigenschappen.
 • Wegwijs in wettelijke bepalingen en reglementeringen.
 • Indeling en inventariseren van de gevaarlijke stoffen.
 • Vlarem - Codex - ARAB - Seveso - Veiligheidsrapportering - ADR - GHS/CLP - REACh.

Veiligheidsaspecten:

 • Veiligheidsinformatie en etiket.
 • Risicoanalyse en preventiemaatregelen.

Algemene bepalingen betreffend opslag in magazijnen, opslagtanks, verplaatsbare recipiënten:

 • Voorschriften, inrichting van de opslag, constructievoorschriften.
 • Inkuiping, opvang bluswater.
 • Afstandsregels, segregatieprincipes.
 • Andere eisen met betrekking tot opslag.
 • Brandbestrijding en noodplanning.

Aanpassingen ten gevolge van recente wijzigingen in de regelgeving.

Overzicht van keuringen en controles.

Afval en transport.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 oktober - Masterclass Circulaire Economie Dag 3: Circulaire Economie, toegepast - deel 1 - Antwerpen

Dag 3. Circulaire Economie, toegepast – deel 1

 • Recyclage
 • Logistiek

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

13 oktober - EHS Due Diligence - Gent

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 EHS Due Diligence – noodzakelijk tool bij fusies, overnames en joint ventures: aansprakelijkheden en risico's

  Dhr. Dominique Ranson (Practice lead M&A Benelux, Ramboll Environment)

  In deze uiteenzetting zal nader worden ingegaan op wat due diligence precies betekent, welke de verschillende fasen zijn in de deal closing en welke verzekeringsoplossingen er bestaan voor het afdekken van specifieke aansprakelijkheidsrisico's bij fusies en overnames, meer bepaald met betrekking tot milieu en veiligheid (EHS).

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

13 oktober - Geurhinder - Gent

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Geurhinder (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter van den Bossche (groepsleider milieu, Witteveen+Bos Belgium N.V.)

  De exacte titel wordt zo snel mogelijk toegevoegd aan dit programma.
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

16 oktober - WereldVoedselDag

Op 16 oktober organiseren de Verenigde Naties de Wereldvoedseldag of World Food Day.

16 oktober - Preventieadviseur niveau 3 - Gent

PROGRAMMA

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheersingssystemen:
  • risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken).
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifi eke risico's, minimumeisen, CE-markering.
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies.
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen.
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

16 oktober - ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement - Gent

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De basisprincipes waarop ISO 9001:2015 steunt, zijn klantgerichtheid, leiderschap, procesbenadering, continu verbeteren en besluitvorming op basis van feiten.

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om een kwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding van Allanta.

 

16 oktober - Veilig werken LOTO + implementatie BA4/BA5 - Kortrijk

17 oktober - EHS Due Diligence - Edegem

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 EHS Due Diligence – noodzakelijk tool bij fusies, overnames en joint ventures: aansprakelijkheden en risico's

  Dhr. Dominique Ranson (Practice lead M&A Benelux, Ramboll Environment)

  In deze uiteenzetting zal nader worden ingegaan op wat due diligence precies betekent, welke de verschillende fasen zijn in de deal closing en welke verzekeringsoplossingen er bestaan voor het afdekken van specifieke aansprakelijkheidsrisico's bij fusies en overnames, meer bepaald met betrekking tot milieu en veiligheid (EHS).

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

17 oktober - Afvalwaterhergebruik en haalbaarheid tot nullozing in de praktijk - Gent

Afvalwaterhergebruik en haalbaarheid tot nullozing in de praktijk

EPAS

17 oktober - OHSAS 18001 EN ISO 45001:Veiligheidsmanagement - Leuven

De OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) is een norm die de minimumvereisten voor een dynamisch gezondheids- en veiligheidsmanagement beschrijft. De OHSAS 18001 norm biedt u een structuur om de risico’s voor de gezondheid en veiligheid op het werk te elimineren of zo veel mogelijk te beperken volgens een principe van dynamische risicobeheersing.

Net zoals de kwaliteitsnormen ISO 9001 of de milieunorm 14001 is het OHSAS 18001 managementsysteem er bovendien op gericht uw werking continu te verbeteren. OHSAS 18001 kunt u dan ook volledig integreren binnen bestaande kwaliteits- en milieumanagementsystemen. Hierbij biedt de OHSAS 18001 norm altijd ruimte voor maatwerk en wordt ze geïnterpreteerd op basis van de bedrijfsspecifieke situatie.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

17 oktober - Geurhinder - Edegem

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Geurhinder (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter van den Bossche (groepsleider milieu, Witteveen+Bos Belgium N.V.)

  De exacte titel wordt zo snel mogelijk toegevoegd aan dit programma.
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

17 oktober - De nieuwe omgevingsvergunning - Brussel

De nieuwe omgevingsvergunning

Kluwer

17 oktober - EPC - Workshop: vraag en antwoord over het nieuwe inspectieprotocol - Gent

EPC - Workshop: vraag en antwoord over het nieuwe inspectieprotocol

Oved

17 oktober - Club preventieadviseurs - Brugge

De "Club Preventieadviseurs" verenigt preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld. Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader en afgesloten met een receptie. Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

17 oktober - Bodem, een huidige stand van zaken - Gent

PROGRAMMA

 • Bodemsanering in Vlaanderen.
 • Krachtlijnen van de wetgeving rond bodem zoals terug te vinden in het Bodemdecreet en uitvoeringsbesluit VLAREBO.
 • De mogelijke oorzaken van verontreiniging.
 • De verschillende fasen van het bodemonderzoek en de bodemsanering.
 • De verplichtingen tot bodemonderzoek en -sanering.
 • De wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen.
 • Het bodemattest en de regelgeving rond de overdracht van gronden.
 • De onderzoekstechnieken aan de hand van een case-study.
 • De concrete aandachtspunten voor de milieucoördinator in het kader van het bodembeleid.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

17 oktober - Isolatie-, vocht en bouwknopen - Westerlo

PROGRAMMA

Tijdens de training worden alle belangrijke onderwerpen besproken inzake het thema isolatie van woningen.

 • Normen en verplichtingen
 • Isolatie en bouwfysica
 • Lambdawaarde
 • Soorten isolatie en hun bouwfysische eigenschappen
 • Soorten isolatie en milieuclassificaties
 • Dampdruk en dampspanning
 • Vocht en na-isolatie
 • Het belang van dampdicht isoleren
 • De verschillen tussen luchtdicht en dampdicht
 • Schimmelvorming
 • Dampweerstand µD waarde
 • Isolatie bij renovatie, nieuwbouw, houtskeletbouw, industriebouw, monumenten, etc.
 • Verzekeringen
 • Juridische implicaties

In de opleiding komen ook verschillende case studies aan bod. Ook is er mogelijkheid om eigen ervaringen te bespreken.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

17 oktober - Werken op hoogte: module 1, 2 en 3 - vaste steigers - totaalpakket - Brugge

PROGRAMMA

Werken op hoogte: module 1 - gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doestellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderde weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken

Werken op hoogte: module 2 - bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen
 • van eenvoudige stellingtypes
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kan brengen

Opleidingsonderdelen:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage van de opslag
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige vaste stellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen
 • Praktische toepassingen

Werken op hoogte: module 3 - bevoegd persoon vaste steigers (1 dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen)
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het A.R. van 31.08.2005
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de stelling kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de stelling.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand)
 • Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de stelling.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

17 oktober - Werken op hoogte: module 1 en 2 - gebruik en bouw van vaste steigers - Brugge

PROGRAMMA

1. Gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen.

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren.
 • De verschillende soorten stellingen kennen.
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen.
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen.
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken.
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken.
2. Bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen.
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren.
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan.
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
 • Kennis van eenvoudige svaste stellingen.
 • Kennis van het verankeren van een stelling.
 • De lastenverdeling op de stelling kennen.
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

18 oktober - Six Sigma one day workshop (Engels) - Leuven

This workshop will be given in English.

Within “the world of quality” the term Six Sigma is common practice. As a company it is a must that you know what Six Sigma is, what it is all about and whether it can be something useful for your organization.

That is exactly the intention of this workshop: to provide insights to managers and directors in what Six Sigma is, what the benefits can be for your company and how you can implement it in a sensible way. Especially the organizational and management aspects of a Six Sigma program will be discussed, and extra attention will be paid to project selection and follow-up.

Also the integration with lean, always a critical point, will be part of the workshop.

This workshop is proven very useful for managers and directors who want to know more about Six Sigma so they can make an informed decision whether Six Sigma can be a significant use for their company: general directors, quality managers, head of departments, …

Meer info over deze opleiding van Allanta.

18 oktober - Aandachtspunten bij opmaak of wijziging van milieuvergunning - Gent

PROGRAMMA

Situering en algemeen kader:

 • Belangrijke begrippen: exploitant, milieutechnische eenheid, inrichting, ...
 • Wettelijk kader: Milieuvergunningendecreet, Vlarem I en Vlarem II & III.

Indeling hinderlijke en risicovolle inrichtingen:

 • Veel voorkomende inrichtingen.
 • Oefening indeling.

Mogelijke vergunningsaanvragen:

 • Melding.
 • Mededeling van kleine verandering.
 • Milieuvergunningsaanvraag.
 • Procedures en termijnen.
 • Plan van aanpak/ werkwijze.

Werkwijze Milieuvergunningsaanvraag:

 • Gegevensverzameling en inventarisatie.
 • Inventarisatie gevaarlijke stoffen en solventen.
 • Vergunningsaanvraagformulier.
 • Valkuilen, meest voorkomende problemen.
 • Nuttige tips.

Toekomstige ontwikkelingen:

 • Integratie met Stedenbouwkundige Vergunningen.
 • Omgevingsvergunning.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

18 oktober - BA4 - Leuven

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 oktober - 5S - Orde en netheid op de werkvloer - Vilvoorde

Het Japanse kwaliteitssysteem 5S neemt een ordelijke, degelijke en propere werkomgeving als vertrekpunt voor een mentaliteit van continue verbetering. 5S levert je eenvoudige en meteen bruikbare tips op, die verrassend veel vruchten afwerpen.

5S is vrij makkelijk toe te passen, omdat u weinig materiaal en investeringen nodig hebt. Wel is een gedegen voorbereiding en opleiding essentieel voor het slagen van 5S en moet ervoor gezorgd worden dat alle niveaus – van het topmanagement tot de bedrijfsvloer – achter het initiatief staan.

 

Meer info over deze opleiding van Allanta.

19 oktober - Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie - Westerlo

PROGRAMMA

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
  • een straat verkeersvrij maken
  • wegdek herstellen
  • individuele veiligheid
  • reglementering
  • cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 oktober - Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie en opmaak signalisatieplannen - totaalpakket - Westerlo

PROGRAMMA

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
  • een straat verkeersvrij maken
  • wegdek herstellen
  • individuele veiligheid
  • reglementering
  • cases
 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 oktober - Masterclass Circulaire Economie Dag 4: Circulaire Economie, toegepast – deel 2 - Antwerpen

Dag 4. Circulaire Economie, toegepast – deel 2

 • Product- en dienstinnovatie
 • Digitale revolutie

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

19 oktober - BA4 voor niet-elektriciens - Hasselt

19 oktober - CO2-management voor Facility Managers - Gent

Programma

Module 1: Algemene context

 • Algemene context energie/CO2: wat is Europa van plan en waar gaan we naartoe?
 • Wat betekent dit voor de taak van een facility manager?

Module 2: Overzicht tools

 • Welke tools kan een Facility Manager gebruiken om hier een voorloper in te zijn?

Module 3: Energiereductie met resultaatsgarantie

 • Hoe kan een Facility Manager ontzorgd worden wat betreft energie-efficiëntie, hernieuwbare energie productie en de aankoop van energie en met alle zekerheid hiervoor een target bereiken?

Module 4: Communicatie

 • Hoe kan een Facility Manager op een objectieve manier het comfort beoordelen en communiceren?

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

19 oktober - Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update I - Nazareth

Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update I

Bova Enviro+

19 oktober - EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018 - Leuven

EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018

Oved

22 oktober - World Energy Day

Op 22 oktober organiseren de Verenigde Naties de Wereldenergiedag.

23 oktober - Weg- en werfsignalisatie: opmaak van signalisatieplannen - Westerlo

PROGRAMMA

 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

23 oktober - Multidisciplinaire specialisatiemodule Preventie adviseur niveau 2 - Brugge

24, 25 en 26 oktober - Beurs Recycling - Gorinchem

Het hoofdthema voor de achtste editie van vakbeurs Recycling is bekend: Reduce, Re-

Use en Recycling. Daarbij komen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals ‘van afval
naar grondstof’, ‘circulaire economie’, ‘ketensamenwerking’ en ‘innovatieve
ontwikkelingen’. Deze speerpunten moeten er mede voor zorgen dat Recycling haar
naam als hét centrum van de Benelux voor de recyclingbranche ook in 2017 zal
waarmaken.

Recycling vindt plaats op 24, 25 en 26 oktober in Evenementenhal Gorinchem.

Meer informatie: www.recyclingvakbeurs.nl.

 

24 oktober - OHSAS 18001:2007 Interne auditortraining volgens ISO 19011 - Leuven

Tegenwoordig krijgt systematisch werken aan arbeidsomstandigheden almaar meer aandacht binnen organisaties. De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn op het werk namelijk in steeds grotere mate bij de werkgever. Een veiligheidsmanagementsysteem conform OHSAS 18001 is het hulpmiddel bij uitstek om de veiligheid in een onderneming systematisch te controleren én te verbeteren. Door de OHSAS 18001 te hanteren, kunnen organisaties aantonen dat ze aan de verplichtingen van de arbeidsveiligheidswetgevingen voldoen.

Dit staat er tijdens de workshop op het programma:

 • Een overzicht van de eisen volgens ISO 19011
 • Auditprogramma en -planning
 • Voorbereiding van de audit
 • Uitvoering van de audit
 • Rapporteren van auditresultaten
 • Competenties van auditoren
 • Cases en oefeningen

Meer over deze opleiding van Allanta.

 

24 oktober - Werken op hoogte: module 3 - bevoegd persoon vaste steigers - Brugge

PROGRAMMA

Doelstellingen

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen)
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het A.R. van 31.08.2005
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de stelling kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van
 • weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de stelling.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de
 • fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand)Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de stelling.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

24 oktober - Workshop sociaal aankopen - Gent

Programma

 • Wat is sociaal aankopen met impact
  • De verschillende pijlers van sociaal aankopen
  • Uitdagingen en trends van de sociale economie sector
 • Sociale aankoopdoelstellingen formuleren en realiseren
  • Wat zijn de doelstellingen op vlak van sociaal beleid?
  • Hoe kan aankoop maximaal bijdragen tot deze doelstellingen?
  • Wat zijn de prioritaire aankoopsegmenten?
 • Stap voor stap sociaal aankopen
  • Bepalen van de aankoopbehoefte
  • Opstellen van het bestek
  • Opvolgen van de uitvoering
  • In kaart brengen van de gerealiseerde impact
 • Inspirerende voorbeelden uit Vlaanderen

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

25 oktober - Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk - Aalst

Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk

Kluwer

25 oktober - De ISO 9001-norm - Berchem

De ISO 9001-norm

Kluwer

26 oktober - Bedrijfsbezoek bij Danone Rotselaar

 • 12u30 Registratie van de deelnemers met broodjesbuffet
 • 13u00 Bezoek aan de site van Rotselaar. De exacte namiddag indeling wordt zo snel mogelijk verduidelijkt.
 • 16u30 Einde van het bedrijfsbezoek

Meer info over dit bedrijfsbezoek op de website van Confocus.

26 oktober - Veilig schakelen van hoogspanning - Nevele

PROGRAMMA

 • Risico's elektrische energie, in het bijzonder het schakelen op hoogspanning
 • Wettelijke verbodsbepalingen
  • ARAB
  • AREI
  • installatiematerieel
  • beveiligingstechnieken
 • Schakelprocedures en foutschema's
  • de vitale vijf
 • Toepassingen op zowel eenvoudige als complexe installaties, zowel wat betreft uitschakelen als inschakelen
  • collectieve beschermingsmiddelen
  • individuele beschermingsmiddelen
  • waarschuwing/opleiding
  • wetgeving en normen

We beschikken over een Hoogspanningscabine op laagstroom zodat we met de cursisten effectief kunnen schakelen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

26 oktober - Psychologie voor duurzaamheid - Utrecht

Psychologie voor duurzaamheid

Impact Academy

30 oktober - ISO 9001:2015 Standard (Engels) - Vilvoorde

Delivering quality products and services is more crucial than ever for long-term success as today's customers are more demanding and the competition is more intense. 

Having an internationally recognized Quality Management System allows you to enhance organizational performance, increase customer satisfaction and gain a competitive edge.  Implementing a framework based on the international quality standard ISO 9001:2015 helps your business consistently deliver and drive continual improvement in your products and services. Moreover, the standard will help your organization to better meet customer needs.

Getting your company ISO 9001:2015 certified by an independent party through a certification audit proves that your organization is efficiently and systematically organized and that your company conducts Quality Management and Quality Assurance.

The basic principles of ISO 9001:2015 are:

 • customer focus
 • leadership
 • process approach
 • continuous improvement
 • fact-based decision-making

ISO 9001:2015 was published on September 23, 2015. Mayor changes in comparison with the earlier ISO 9001 standard versions are that the ISO 9001:2015 is drafted following the High Level Structure (HLS) and that the standard focusses more on the new Key Elements organizational context analysis, Stakeholder and Risk Management

Organizations who currently work following the ISO 9001:2008 standard will need to adjust their Quality Management System in the upcoming years. When conduction internal and external audits, you will have to take the changed requirements into account.

The Allanta ISO 9001 training will help you to better understand what the ISO 9001:2015 quality management system is and how to implement it. 

Meer info over deze opleiding van Allanta.

30 oktober - BA5 - Gent

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

november

1 november - Energiedeskundige type A - instapproef - Oostende

6 november - BA4 - Westerlo

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

6-7 november 2017 - Seagriculture conference

Op 6 en 7 november heeft Seagriculture plaats in Den Haag.

Meer info via de website van Seagriculture.

7 november - De praktijk van de milieucoördinator - Hasselt

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Johan Joos (advocaat Eversheds)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

7 november - MasterClass Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Gent

Deze MasterClass MVO bestaat uit drie modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

 • Inleiding tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (0,5 dag)
 • Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid (1 dag)
 • Strategisch aan de slag met MVO (1 dag)

Bijkomend kan je als deelnemer aan de MasterClass intekenen op 10u individuele coaching van een Sustenuto-expert aan een voordeeltarief.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

7 november - Thermografie: Hoe gebruik ik een warmtecamera? - Oostende

Infrarood-inspecties worden vaak toegepast bij gebouwen. Het lezen van een thermografisch rapport vereist enige kennis. Echter, er zijn heel wat valkuilen. Deze opleiding gaat dieper in op de thermische eigenschappen van materialen, maar ook op hoe een warmtebeeldcamera hier mee om gaat.

Het correct gebruiken van de warmtecamera is cruciaal om verdere conclusies te nemen. Verschillende toestellen passeren de revue zodat je een goed zicht hebt op wat de markt te bieden heeft. Indien je zelf een camera wenst aan te schaffen, dan ga je, na deze opleiding, een beter beeld hebben waarmee je rekening dient te houden. Dit aangepast per specifiek toepassingsgebied.

Heeft u reeds een camera, neem ze dan mee naar de opleiding en haal het maximale uit uw systeem.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

7 november - Strategisch aan de slag met MVO - Gent

Programma

 • Bepalen van de belangrijke duurzaamheidthema’s (materialiteit) van je organisatie. Hierbij is aandacht voor het belang van het toepassingsgebied (scope), de kernactiviteiten van de organisatie, het begrijpen wat impacten van de organisatie zijn en tot waar ze reiken
 • Bepalen van ambities en vertaling naar concrete doelstellingen met aandacht voor inbedding in bestaande structuren en processen.
 • Deze praktische en interactieve training draait rond de eigen realiteit van de deelnemers. Dit wordt aangevuld met succesvolle praktijkvoorbeelden.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

7 november - Nieuwe norm branddetectie - Gent

PROGRAMMA

 • KB 28 maart 2014
 • Impact van het art 104 van het AREI met begrippen zoals vitale kringen
 • Toelichting omtrent de regels voor risico-analyse en evaluatie
 • Studie opbouw van de branddetectie en -meld-systemen via bewakingsniveau s
 • De indienststelling
 • De controles
 • Verificatie en onderhoud
 • Kwalificatie en competenties. Wat zijn de gevolgen van de norm NBN S21-100 voor u als installateur naar ontwerp, plaatsing en keuring toe?

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

7 november - Asbest - eenvoudige handelingen - Westerlo

PROGRAMMA

Deel 1:

 • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest? Enkele voorbeelden
 • Opname van asbest
 • Uitbreiding gezondheidsrisico's
 • Opstelling blootstellingsregister
 • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
 • Wetgeving
 • Opstellen van een beknopt werkplan
 • Aanpassing veilige werkmethode
 • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
 • Etikettering
 • Signalisatie asbestwerven
 • Aangepaste werkmethodes voor het verwijderen van golfplaten en leiën

Deel 2:

 • Herkenning van asbest

Deel 3:

 • Vragenlijst

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

8 november - Normen en veiligheidseisen CERGA - Oostende

9 november - EPC - Workshop: vraag en antwoord over het nieuwe inspectieprotocol - Westerlo

EPC - Workshop: vraag en antwoord over het nieuwe inspectieprotocol

Oved

9 november - Multidisciplinaire specialisatiemodule Preventie adviseur niveau 2 - Kortrijk

9 november - VDO - Binnenschrijnwerker - Asbest - eenvoudige handelingen - Kortrijk

10 november - Installateur Hernieuwbare Energie - Warmtepompen - Oostende

PROGRAMMA

Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Te verwerven essentiële vaardigheden met het oog op de certificering
 • Glossarium
 • De hernieuwbare energiebronnen
 • Elementen van het energiebeleid
 • Elementen van het milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Reglementering & ondersteuningsmechanismen

 • De stedenbouwkundige reglementering
 • Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem

Introductie tot de technologie

 • Introductie: toelichting onderwerpen en thema's
 • Milieuvriendelijke relevantie van warmtepompen
 • Gebruiksprincipes
 • Technische details warmtepompcyclus
 • Energie-efficiënte gebouwen
 • Kosten warmtepompsystemen
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem

Ontwerp van de installatie

 • Typologie van de warmtepompen
 • Componenten van de warmtepompen
 • Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
 • De regeling van de warmtepompen
 • Prestaties van de warmtepompen
 • Dimensionering van de installatie

Prestaties van de warmtepompen

 • Dimensionering van de installatie
 • Kostenbatenanalyse
 • Warmtedistributie en integratie hydraulisch systeem
 • Gebruiksvoorwaarden, toepassing en controle

Uitvoering van de installatie & Praktijk

 • Montage van de installatie
 • Demo in het praktijklabo
 • Installatie warmtepomp en hulpstukken, systeemcontrole
 • Basis elektrische aansluiting
 • Onderhoud van een warmtepompsysteem
 • Veel voorkomende fouten en ervaringen uit de praktijk
 • Klantenadministratie en garantiesystemen
 • Bespreking warmtepompcyclussen en de onderdelen
 • Constante parameters van warmtepompen bespreken
 • Metingen van het koelcircuit
 • Overlopen procedures en diagnosecodes
 • Storingen onderzoeken en lokaliseren
 • Metingen van het koelcircuit

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

13 november - ISO 14001:2015 - Hasselt

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Deze Allanta-opleiding geeft u een duidelijk overzicht van de nieuwe vereisten van de ISO 14001:2015-norm en zorgt ervoor dat u in staat bent om binnen uw onderneming een milieumanagementsysteem op te zetten, te implementeren en te beheren.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

13 november - Liften: noodmaatregelen bij evacuatie van mensen - Brussel

13 november - Meten en registreren van milieuprestaties - Gent

PROGRAMMA

 • Meten en registreren van milieuprestaties of milieuindicatoren.
 • Wettelijke vereisten.
 • Verplichtingen vanuit een milieuzorgsysteem.
 • Opportuniteiten vanuit bedrijfsbeleid.
 • Opvolging van processen.
 • Definiëring van milieu-informatie.
 • De bedrijfsomgeving (bijvoorbeeld de milieukwaliteit, overheidsbeleid, marktsignalen, technologische ontwikkelingen).
 • De input en output van het primaire transformatieproces (bijvoorbeeld grondstoffenverbruik, energieverbruik, afval, emissies, de uitgaven verbonden aan milieu-effecten).
 • De inspanningen voor het milieu door het bedrijf (bijvoorbeeld milieukosten en investeringen).
 • Voorwaarden voor milieuprestatie-indicatoren (MPI's).
 • Monitoring en bepalingsfrequentie van rapportering betreffende milieuprestaties of milieuprestatie-indicatoren zoals geluidsemissies, energieverbruik, emissies naar water, bodem, lucht, afvalstromen, enz.
 • Weergave en betrouwbaarheid van milieuprestaties.
 • De financieel-economische component van milieuinformatie.
 • Benchmarking.
 • Meetsystemen: hoe en wat.
 • Communicatie en visualisatie van milieuprestaties.
 • Interne communicatie naar werkvloer en management.
 • Externe communicatie naar omwonenden, overheden, enz.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

13 november - Van passief bouwen naar bijna-energie-neutraal bouwen - Gent

PROGRAMMA

BEN WONING : LAAG-ENERGIE OF PASSIEF?

 • het ontstaan & geschiedenis
 • doelstelling
 • Vergelijking laag-energie & passief
 • principes en criteria voor beide systemen
 • ontwerpmethodiek en ontwerpcriteria
 • kostprijs
 • garanties & prestaties
 • certificatie
 • vergelijking met andere energie-concepten

BEN WONING IN MASSIEFBOUW

 • opbouw
 • luchtdichtheid
 • aansluitingsdetails
 • werfplanning

BEN WONING IN HOUTSKELET

 • opbouw
 • luchtdichtheid
 • aansluitingsdetails
 • werfplanning

BOUWELEMENTEN

 • isolatie & koudebrugoplossingen
 • buitenschrijnwerk
 • luchtdichtheid

BEN TECHNIEKEN

 • ventilatie
 • verwarming
 • sanitair warmwater
 • energiezuinigheid
 • hernieuwbare energie

Werfbezoek: op een zaterdagvoormiddag

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

13 november - Energiedeskundige type A - Oostende

Programma (12 sessies van 4 uur)

Sessie 1:

 • wetgevend kader
 • Verschil tussen type A en type B
 • Toelichting over doel en de inhoud van het certificaat

Sessie 2:

 • Behandeling van het inspectieprotocol

Sessie 3 en 4:

 • Inleiding tot bouwfysica en technische installaties in functie van het certificaat.

Sessie 5:

 • Eerste kennismaking met de software adhv van een klassikaal voorbeeld
 • Demonstratie van de webapplicatie

Sessie 6 en 7:

 • Opmeting in de praktijk
 • Ingave in de software

Sessie 8:

 • Invoeren van een praktische case in de software.
 • Werking van de energieprestatiedatabank

Sessie 9 en 10

 • Feedback en discussie adhv de oefeningen

Sessie 11 en 12

 • Extra cases rond het opmaken van EPC certificaties

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 november - De praktijk van de milieucoördinator - Edegem

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Johan Joos (advocaat Eversheds)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

14 november - ISO 14001:2015 Interne auditor - Hasselt

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over de opleiding van Allanta.

14 november - De omgevingsvergunning uit de startblokken! - Edegem

 •  08u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  09u00: De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Bram Vandromme (advocatenkantoor Bram Vandromme)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 •  12u15: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

14 november - De 3 Pijlers van energiebeheer "Meten-Loggen-Analyse" - Kortrijk

PROGRAMMA

 • Introductie
 • Communicatiemiddelen
 • Meters
 • Datalogger
 • Analyse
 • Cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 november - Luchtdicht bouwen en bouwknopen - Gent

PROGRAMMA

1. Luchtdichtheid

1.1 Inleiding

1.2 Belang van luchtdichtheid

1.3 Praktische uitvoering op de werf

1.4 Controle van luchtdichtheid

2. Module 2 Luchtdichtheid versus isolatie

2.1 Inleiding

2.2 Isoleren in functie van luchtdichtheid

3. Bouwknopen

3.1 Inleiding

3.2 Praktische uitvoering op de werf

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 november - Word MVO-trainer (gratis) - Brussel

Traject MVO biedt via drie opleidingsmomenten een volledig actiegericht traject voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Alle info via MVO Vlaanderen

14 november - Binnenisolatie - Kortrijk

PROGRAMMA

Er wordt een korte of een lange opleiding voorzien. Voor wie al veel ervaring heeft met na-isolatie van buitenmuren via de binnenzijde kan zich eventueel beperken tot de korte opleiding. Deze opleiding bestaat uit minstens 1 uur basisopleiding over de meest courante technieken, wetgeving en premies en uit een examen van 1 uur. Bij de lange opleiding wordt bovenop het lespakket en het examen van de korte opleiding, veel dieper ingegaan op de basisprincipes uit de bouwfysica en de keuze en de opbouw van het binnenisolatiesysteem. Daarnaast komt de inspectie en de analyse van de te isoleren muur en de detaillering aan bod. Voor de lange opleiding dient minstens 6 uur extra te worden voorzien bovenop de korte opleiding. Men kan maximaal 2 keer deelnemen aan het examen alvorens de opleiding opnieuw te moeten volgen.

Het VEA voorziet een indicatieve test voor aannemers om na te gaan of een korte of een lange opleiding wordt aanbevolen.

Deze test vind je terug op http://www.energiesparen.be/binnenisolatie/aannemers

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 november - Biologische afvalwaterzuivering - Gent

Biologische afvalwaterzuivering

EPAS

14 november - Preventieadviseur niveau 3 - Kortrijk

PROGRAMMA

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheersingssystemen:
  • risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken).
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifi eke risico's, minimumeisen, CE-markering.
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies.
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen.
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

15 november - ISO 14001:2015 Lead Auditor transition training - Antwerpen

Auditeren is allereerst een vaardigheid, daarom bestaat deze training voor een groot deel uit praktische oefeningen en rollenspellen. Een lead auditor dient echter ook het gehele auditproces te managen, daarom krijgen ook alle stappen in het interne/externe auditproces en het management ervan de nodige aandacht. Verder wordt aandacht besteed aan de interpretatie van de eisen van de ISO 14001.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Uitgangspunten van managementsystemen en milieumanagement
 • Audits en het certificatieproces
 • Doel, uitgangspunten en interpretatie van de ISO 14001
 • Milieuaspecten, milieueffecten en analyse van significantie
 • Introductie milieuwetgeving
 • Planning van het milieumanagementsysteem
 • Milieumanagementsysteemdocumentatie
 • Richtlijnen voor audits (ISO 19011)
 • Technische, sociale en communicatieve vaardigheden
 • Auditplanning (checklijsten & programma’s)
 • Audituitvoering (meetings & interviews)
 • Formuleren van afwijkingen
 • Opvolgen van afwijkingen en beoordelen van corrigerende maatregelen
 • Rol van accreditatie-instellingen

Meer info over deze opleiding van Allanta.

15 november - BA5 - Kortrijk

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

15 november - Isolatie-, vocht en bouwknopen - Gent

PROGRAMMA

Tijdens de training worden alle belangrijke onderwerpen besproken inzake het thema isolatie van woningen.

 • Normen en verplichtingen
 • Isolatie en bouwfysica
 • Lambdawaarde
 • Soorten isolatie en hun bouwfysische eigenschappen
 • Soorten isolatie en milieuclassificaties
 • Dampdruk en dampspanning
 • Vocht en na-isolatie
 • Het belang van dampdicht isoleren
 • De verschillen tussen luchtdicht en dampdicht
 • Schimmelvorming
 • Dampweerstand µD waarde
 • Isolatie bij renovatie, nieuwbouw, houtskeletbouw, industriebouw, monumenten, etc.
 • Verzekeringen
 • Juridische implicaties

In de opleiding komen ook verschillende case studies aan bod. Ook is er mogelijkheid om eigen ervaringen te bespreken.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

15 november - Bijscholing preventieadviseurs - Kortrijk

PROGRAMMA

De volgende topics staan op de agenda:

Module 1: Het dynamisch risicobeheersysteem (DRBS), Globaal Preventieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP).

Module 2: De risicoanalyse: verschillende mogelijkheden met o.a. aandacht voor de risicoanalysetool "OiRA" voor de houtsector.

Module 3: Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de actoren in het preventiebeleid.

Module 4: Vaak voorkomende risico's in de houtsector.

Module 5: Housekeeping (orde en netheid) versus brandveiligheid en explosieveiligheid. Atex wetgeving voor stof en dampen.

Module 6: Machineveiligheid van houtbewerkingsmachines.

Module 7: Gevaarlijke stoffen: o.a. lijmen, verf, vernis, solvent- en watergedragen producten, ...

Module 8: Houtstof: hierbij denken we enerzijds aan gezondheidsrisico's(bv hardhout) en anderzijds aan de arbeidsveiligheid (explosiegevaar, zonering, werken in explosie gevoelige ruimten, AREI, ...).

Module 9: Geluid en trillingen (machines, stofafzuiging, ...).

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

16 november - Word MVO-trainer (gratis) - Brussel

Traject MVO biedt via drie opleidingsmomenten een volledig actiegericht traject voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Alle info via MVO Vlaanderen

16 november - Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update II - Nazareth

Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update II

Bova Enviro+

16 november - De OHSAS 18001-reeks - Berchem

De OHSAS 18001-reeks

Kluwer

16 november - EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018 - Gentbrugge

EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018

Oved

16 november - BA5 - Kortrijk

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

16 november - Milieu voor niet-specialisten - Antwerpen

PROGRAMMA

Milieuvergunning, VLAREM I

 • Wat betekent Vlarem I?
 • In hoeverre is deze wetgeving van toepassing op mijn bedrijf?
 • Hoe moet ik mij in regel stellen: nieuw/uitbreiding?
 • Tot welke klasse behoort mijn bedrijf?
 • Voor hoelang is mijn milieuvergunning geldig?
 • Wat bedoelt men met een vergunning op proef/ tijdelijke vergunning?
 • Vanaf wanneer moet ik mijn vergunning vernieuwen?
 • Wat doe ik bij de verandering van de vergunde toestand?
 • Hoe zit het met de koppeling stedebouwkundige vergunning en milieuvergunning?
 • Wat betekent niet ingedeeld, meldingsplichtig en vergunningsplichtig?

Milieuverplichtingen en milieuwetgeving, VLAREM II

 • Zijn er dan 2 VLAREM's?
 • Welke soorten voorwaarden kunnen opgelegd worden?
 • Wat doe ik als er iets fout loopt?
 • Wat zijn praktisch gezien mijn verplichtingen en welke zijn de normen?
 • Heb ik een milieucoördinator nodig?
 • Moet ik een integraal milieujaarverslag indienen?
 • Moet ik een solventenboekhouding opmaken?
 • Hoe zit het met de grondwaterwinning?
 • Zijn er nog andere verplichtingen?

Bodem, VLAREBO

 • Welk verband is er tussen Vlarebo en de milieuvergunning?
 • Welke zijn de verplichtingen hieruit voortspruitend voor mijn bedrijf?
 • Welke procedures dienen chronologisch gevolgd te worden?
 • Wat moet ik doen of op letten bij aankoop/verkoop en overdracht van eigendommen?
 • Wanneer moet ik een bodemonderzoek laten uitvoeren?
 • Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Afval, VLAREA

 • Wanneer spreekt men van afvalstoffen?
 • Wat legt de wetgeving hieromtrent op?
 • Wat betekent dit voor mijn bedrijf?
 • Wat houdt het verpakkingsdecreet in?
 • Gebruik als secundaire grondstof?
 • Aan wie kan ik mijn afval kwijt?

Specifieke verplichtingen

 • Welke gevolgen heeft lozing van bedrijfsafvalwater?
 • Scheiding afvalwaterstromen?
 • Welke emissiemetingen voor lucht en geur moet ik doen?
 • Waar moet ik op letten betreffende geluid?
 • Hoe gebeurt de handhaving, met welke boetes en straffen moet ik rekening houden ?
 • Met welke aangiftes moet ik rekening houden, wanneer moeten die gebeuren?

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

16 november - BA4 - Brugge

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

17 november - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Berchem

Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

Kluwer

17 november - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: sanitair warm water - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

20 november - Update bouw en sloopafval - Gent

PROGRAMMA

Situering van de van toepassing zijnde wetgeving

 • Selectieve sloop en sortering.
 • Sloopinventaris en sloopdeskundigen.
 • Grondwijzer, Grondbank, Tracimat.
 • Transport van afval.
 • Voorwaarden bij verwerking van bouw- en sloopafval.

De praktijk

 • Plan van aanpak.
 • Checklists.
 • "Speciale" bouw- en sloopafval.
 • Erkenningen, registraties en vergunningen.
 • Onderaanneming en werken met derden.

Praktijkvoorbeelden

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

20 november - BA4 voor niet-elektriciens - Kortrijk

21 november - EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018 - Wijnegem

EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018

Oved

21 november - Veiligheidscoördinator - Brugge

PROGRAMMA

 • Algemene en specifieke risico's betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering terzake.
 • Coördinatietechnieken ontwerp en verwezenlijking.
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke aansprakelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen.
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten.
  • De reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten.
  • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie.
  • De reglementeringen in verband met het leefmilieu.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

22 november - Interne milieuauditor - Gent

Basis milieuzorgsystemen en het auditproces

 • De soorten milieuaudits (organisatorische systeem audits, compliance audits, ISO, decretaal, EMAS, inspectie, audit)
 • De minimale eisen waaraan een systeem voor milieuzorg moet voldoen
 • Introductie ISO14001:2015 en EMAS
 • Het auditproces: wat is een audit, waarom auditen, doelstelling, wetgeving
 • Detecteren, inschatten en omgaan met afwijkingen en non-conformiteiten

Auditvaardigheden en vraagstelling tijdens het auditen

 • Hoe auditen
 • Manier van vraagstelling
 • Rapportering, deontologie
 • Omgaan met opmerkingen van collega's die geauditeerd worden
 • Taken van de interne milieuauditor

Inoefenen van de opgedane kennis via rollenspelen

Door middel van rollenspelen wordt het auditen ingeoefend.

Tijdens deze sessie krijgen de deelnemers de kans om een aantal attitudes en vaardigheden in te oefenen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

23 november - ISO 26000-norm: Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Leuven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is hot. Toch heerst er nog veel onduidelijkheid over hoe u het precies aanpakt en waar de prioriteiten liggen. Het veld is ook voortdurend in beweging. Enkele hete hangijzers op dit moment zijn:

 • Is privacy het nieuwe groen?
 • Zijn de Vlaamse energiedoelstellingen een topic voor ondernemingen?
 • Is liefdadigheid nog wel van deze tijd?
 • Wat is een aantrekkelijke werkgever?
 • Is corruptiebestrijding enkel voor grote bedrijven?

Doelgericht nadenken over MVO, social responsibility en duurzaam ondernemen – met de eisen van ISO 26000 in het achterhoofd – is de beste garantie op een goed beleid en een sterker bedrijfsimago.

Meer over deze opleiding van Allanta.

23 november - ISO 26000 – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Antwerpen

Programma

 • 13u30 – 14u00 Welkom & introductie
  • Context en meerwaarde van ISO 26000
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): definitie, uitdagingen en opportuniteiten
 • 14u30 – 16u30 ISO 26000: een praktische introductie
  • De 7 principes van MVO toegelicht
  • De kracht van stakeholdermanagement
  • Het integreren van MVO
  • Rapporteer je MVO successen
  • Wat zijn de meest voorkomende valkuilen?
  • Hoe overtuig je jouw organisatie om te starten met MVO?
 • 16u30 – 17u00 Afsluitende Business Cases
 • 17u00  Vragenronde met aansluitende netwerkdrink

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

23 november - EPB - Hoe haal je de strengere hernieuwbare energie-eisen vanaf 1/3/17 (en 2018)? - Vosselaar

EPB - Hoe haal je de strengere hernieuwbare energie-eisen vanaf 1/3/17 (en 2018)? 

Oved

23 november - Energiedeskundige A/B (vooropleiding) - Oostende

PROGRAMMA

1. Bouwfysica en warmteleer

 • bouwconstructies (hoe zijn onderdelen opgebouwd);
 • muren, vloerconstructies, platte en hellende daken, buitenschrijnwerk;
 • bouwmaterialen, beton en afgeleiden, keramische producten en afgeleiden;
 • natuursteen, bitumineuze stoffen, hout, kunststoffen, glas;
 • isolatiematerialen, warmteleer, warmtetransport (geleiding, convectie, straling);
 • vochttransport en ventilatie;
 • u-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) en r-waarde (warmteweerstand).

2. Planlezen

 • van macro naar micro;
 • soorten plannen: van liggingsplan tot detailplan op schaal 1/1;
 • plannen leren lezen;
 • werken met schalen, symbolen en legendes.
 • opmeten on site

3. SketchUp

SketchUp is een intuïtief schetsmatig ontwerpprogramma dat toelaat om 3D-oppervlaktemodellen te creëren die kunnen worden aangevuld met texturen en animaties. De software laat ontwerpers met ontwerpen 'spelen'. De doorbraak van SketchUp is te danken aan de push-pulltechniek, waarmee je de vlakken van een 3D-model eenvoudig kunt induwen of uittrekken. Je leert de basisvaardigheden om 3D te modelleren en te visualiseren met tot in detail uitgewerkte oefeningen.

Kennismaking

 • software omschrijven en duiden tegenover gelijkaardige programma's;
 • werkruimte;
 • volume aanzetten en scherm-muisgewenning.

Basisvaardigheden

 • basis schetsmatig presenteren;
 • een woning tekenen;
 • conversie van een gerendeerd model naar jpg en overige.

4. Verwarming

In deze sessie worden basisbegrippen betreffende verwarmingssystemen meegegeven

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

23 november - BA4 - Kortrijk

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

24 november - De praktijk van de milieucoördinator - Gent

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Johan Joos (advocaat Eversheds)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

24 november - Warmteverliesberekening volgens de laatste nieuwe norm - Gent

PROGRAMMA

Op basis van de beschikbare EPB-gegevens zoals U-waarden en oppervlaktes, aangevuld met bijkomende informatie, wordt een warmteverliesberekening van een woning opgemaakt.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

24 november - Duurzaamheidsrapportering conform GRI - Leuven

Het is niet steeds eenvoudig om te weten hoe je aan een duurzaamheidsrapport begint, of hoe je je duurzaamheidsrapport verder verbetert. Wat zijn de onderwerpen die zeker wel, of net niet, in een duurzaamheidsrapport dienen te worden besproken? Tijdens deze workshop wordt duidelijk gemaakt wat de Best Available Practices zijn vanuit verschillende invalshoeken. 

Centraal staat de theoretische visie, vertolkt door het welbekende Global Reporting Initiative (GRI), dat een vrijwillige internationale standaard voor duurzaamheidsrapportering heeft uitgewerkt. Kortom, deze dag is gestoeld op een combinatie van theoretische kennis en een aantal concrete voorbeelden van excellente duurzaamheidsrapportering.

Meer over deze opleiding van Allanta.

24 november - BA5 - Leuven

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

25 november - EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018 - Mechelen

EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018

Oved

27 november BA5 - Hasselt

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

27 november - Werken op hoogte, gebruik van steigers - Brugge

PROGRAMMA

Deel 1:

 • Veiligheidsreglementering ivm werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid, milieu en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken

Deel 2:

 • Vragenlijst (maakt deel uit van het eindwerk)

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

27 november - Preventieadviseur niveau 3 - Roeselare

PROGRAMMA

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheersingssystemen:
  • risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken).
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifi eke risico's, minimumeisen, CE-markering.
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies.
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen.
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

28 november - Trending Milieutopics : Workshop Water - Nazareth

Trending Milieutopics : Workshop Water

Bova Enviro+

28 november - Normen en veiligheidseisen CERGA - Oostende

29 november - ISO 14001: 2015 Normtransitietraining - Hasselt

De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Door ISO 14001 te implementeren, kunnen organisaties aan hun management, werknemers en externe stakeholders garanderen dat de milieu-impact wordt gemeten én verbeterd.

Eind 2015 werd de hernieuwde versie van de ISO 14001-norm gepubliceerd. De toepassing van deze norm legt de lat voor vele organisaties opnieuw een stuk hoger. ISO 14001:2015 is gebaseerd op de ‘High-Level Structure’ (HLS) en vraagt meer aandacht voor de stakeholders en de context waarin organisaties opereren. De focus op producten en diensten vanuit een lifecycle-perspectief, de beheersing van uitbestede processen, opportuniteiten en risico’s zijn nieuwe aandachtsgebieden.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

29 november - Veilig schakelen van hoogspanning - Nevele

PROGRAMMA

 • Risico's elektrische energie, in het bijzonder het schakelen op hoogspanning
 • Wettelijke verbodsbepalingen
  • ARAB
  • AREI
  • installatiematerieel
  • beveiligingstechnieken
 • Schakelprocedures en foutschema's
  • de vitale vijf
 • Toepassingen op zowel eenvoudige als complexe installaties, zowel wat betreft uitschakelen als inschakelen
  • collectieve beschermingsmiddelen
  • individuele beschermingsmiddelen
  • waarschuwing/opleiding
  • wetgeving en normen

We beschikken over een Hoogspanningscabine op laagstroom zodat we met de cursisten effectief kunnen schakelen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

29 november - BA5 opfrissing veiligheid elektrische installaties - Gent

PROGRAMMA

 • Kort stuk herhaling van de theorie over BA5
 • Praktijkgerichte tips met eventuele rondleiding

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

30 november - Update milieuadministratie - Leuven

Update milieuadministratie

Kluwer

30 november - EPB - Eerste hulp bij EPB: vermijd veelgemaakte fouten en krijg een antwoord op je vragen! - Duffel

EPB - Eerste hulp bij EPB: vermijd veelgemaakte fouten en krijg een antwoord op je vragen!

Oved

december

4 december - EPC - Workshop: vraag en antwoord over het nieuwe inspectieprotocol - Kuurne

EPC - Workshop: vraag en antwoord over het nieuwe inspectieprotocol

Oved

4 december - Asbest - eenvoudige handelingen - Brugge

PROGRAMMA

Deel 1:

 • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest? Enkele voorbeelden
 • Opname van asbest
 • Uitbreiding gezondheidsrisico's
 • Opstelling blootstellingsregister
 • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
 • Wetgeving
 • Opstellen van een beknopt werkplan
 • Aanpassing veilige werkmethode
 • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
 • Etikettering
 • Signalisatie asbestwerven
 • Aangepaste werkmethodes voor het verwijderen van golfplaten en leiën

Deel 2:

 • Herkenning van asbest

Deel 3:

 • Vragenlijst

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

4 december - Werken op hoogte: module 1 en 2 - gebruik en bouw van vaste steigers - Brugge

PROGRAMMA

1. Gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen.

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren.
 • De verschillende soorten stellingen kennen.
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen.
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen.
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken.
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken.
2. Bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen

   • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen.
   • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes.
   • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren.
   • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden

  • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
  • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
  • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan.
  • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
  • Kennis van eenvoudige svaste stellingen.
  • Kennis van het verankeren van een stelling.
  • De lastenverdeling op de stelling kennen.
  • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

4 december - Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie en opmaak signalisatieplannen - totaalpakket - Brugge

PROGRAMMA

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
  • een straat verkeersvrij maken
  • wegdek herstellen
  • individuele veiligheid
  • reglementering
  • cases
 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

4 december - Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie - Brugge

PROGRAMMA

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
  • een straat verkeersvrij maken
  • wegdek herstellen
  • individuele veiligheid
  • reglementering
  • cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Wereldbodemdag

Op 5 december organiseren de Verenigde Naties World Soil Day of Wereldbodemdag.

5 december - VLAREM-trein en actuele VLAREM-topics - Hasselt

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter De Bruyne (Senoir Consultant Afval en Materialen – MER – Milieu-/Omgevingsvergunning, M-Tech)

  De korte inhoud wordt voor het einde van 2017 nog geüpdate aan de actualiteit van het onderwerp!

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer informatie over deze opleiding op de website van Confocus.

5 december - ISO 9001:2015 Lead Auditor - Antwerpen

Tijdens deze 5 of zes-daagse formule, leert u de rol van auditor en teamleider op u te nemen. De opleiding bestaat niet alleen uit het overbrengen van theoretische kennis, ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en interviewtechnieken komt aan bod. Dat gebeurt onder meer door middel van rollenspelen.

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors nr 17024). Dat betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten voor deze opleiding zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen bij het IRCA. Daarnaast is iedere docent zelf Lead Auditor.

Uw kennis wordt getoetst gedurende de hele opleiding. Aan het eind van de cursus legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen.

Meer info over deze opeleiding van Allanta.

5 december - Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering - Hasselt

 • 12u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00: Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering (incl. koffiepauze)

  Ir. Hugo Desmet (Ir. en groepsleider industriewater, Witteveen+Bos Belgium Nv)

  Afvalwaterzuivering is in de industrie in Vlaanderen een heel algemeen gegeven. Dit wordt voornamelijk gestuurd vanuit de heffingen op lozing van afvalwater en de milieuvergunning. Alhoewel de technieken vaak al lang toegepast worden, is de complexiteit van het zuiveringsvraagstuk in het voorbije decennium verder toegenomen door een steeds toenemend aantal kwaliteitsparameters die genormeerd worden en een tendens naar intensiever waterhergebruik.

  In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen wordt ook aangegeven welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

 •  16u30: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

5 december - MasterClass Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Gent

Deze MasterClass MVO bestaat uit drie modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

 • Inleiding tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (0,5 dag)
 • Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid (1 dag)
 • Strategisch aan de slag met MVO (1 dag)

Bijkomend kan je als deelnemer aan de MasterClass intekenen op 10u individuele coaching van een Sustenuto-expert aan een voordeeltarief.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 december - Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid - Gent

Programma

 • Via het door Sustenuto ontwikkelde Duurzaam Groeimodel gaan we in op het proces van opmaak en uitvoering van een duurzaamheidstrategie en de rol van stakeholders hierin.
 • Via praktijkvoorbeelden en vragen (eigen cases) van deelnemers gaan we in op de verschillende manieren om stakeholders te betrekken.
 • Praktische tips en instrumenten komen aan bod om de betrokkenheid zo efficiënt en effectief mogelijk te maken.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 december - BA5 - Oostende

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Asbest - eenvoudige handelingen - Gent

PROGRAMMA

Deel 1:

 • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest? Enkele voorbeelden
 • Opname van asbest
 • Uitbreiding gezondheidsrisico's
 • Opstelling blootstellingsregister
 • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
 • Wetgeving
 • Opstellen van een beknopt werkplan
 • Aanpassing veilige werkmethode
 • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
 • Etikettering
 • Signalisatie asbestwerven
 • Aangepaste werkmethodes voor het verwijderen van golfplaten en leiën

Deel 2:

 • Herkenning van asbest

Deel 3:

 • Vragenlijst

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Veilig gebruik van ladders en valnetten - Totaalpakket - Brugge

PROGRAMMA

Voormiddag

Deze opleiding is praktijkgericht met de nodige theoretische ondersteuning:

Deel 1

 • Wetgeving specifiek ladders en het K.B. van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
 • Ongevallen: oorzaken
 • Veiligheidseisen van een ladder
 • Diverse types ladders: keuze materiaal & technische informatie:

- Huishoudtrap

- Reformladder

- Telescoop

- Mounter

- Varitrex plus

 • Het correct opstellen & gebuik van een ladder

Deel 2

Op het einde van de opleiding dient iedere cursist zowel een theoretische als een praktische proef af te leggen. Enkel personen die geslaagd zijn ontvangen een vervolmakingscertificaat.

Namiddag

Opleiding rond valnetten

 • Risico's
 • Veiligheidsnetten
 • EN 1263-1/-2
 • Collectieve beschermingsmiddelen
 • Voor we van start gaan
 • Montage van een veiligheidsnet (Personenopvangnet)
 • Hoogwerker
 • PBM's
 • Ladder
 • KB CBM

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Veilig gebruik van valnetten - Brugge

PROGRAMMA

 • Risico's
 • Veiligheidsnetten
 • EN 1263-1/-2
 • Collectieve beschermingsmiddelen
 • Voor we van start gaan
 • Montage van een veiligheidsnet (Personenopvangnet)
 • Hoogwerker
 • PBM's
 • Ladder
 • KB CBM

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Veilig gebruik van ladders - Brugge

PROGRAMMA

Deze opleiding is praktijkgericht met de nodige theoretische ondersteuning:

Deel 1

 • Wetgeving specifiek ladders en het K.B. van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
 • Ongevallen: oorzaken
 • Veiligheidseisen van een ladder
 • Diverse types ladders: keuze materiaal & technische informatie:

- Huishoudtrap

- Reformladder

- Telescoop

- Mounter

- Varitrex plus

 • Het correct opstellen & gebuik van een ladder

Deel 2

Op het einde van de opleiding dient iedere cursist zowel een theoretische als een praktische proef af te leggen. Enkel personen die geslaagd zijn ontvangen een vervolmakingscertificaat.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5-7 december - AlgaEurope

Met verschillende workshops, paneldiscussies en netwerksessies informeren vooraanstaande experts je over de laatste ontwikkelingen en technieken in algenonderzoek en de industriële implementatie. AlgaEurope is een unieke netwerkgelegenheid voor de academische wereld, de industrie en andere belanghebbenden.

Bekijk het programma en schrijf je in.

6 december - BA4 - Oostende

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

6 december - Elektrotechnisch installateur 1: werken op hoogte - Kortrijk

6 december - Aannemer binnenschrijnwerk 2 - Werken op hoogte, gebruik van steigers - Brugge

7 december - Procesbeheer van een biologische waterzuivering - Gent

Procesbeheer van een biologische waterzuivering

EPAS

7 december - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Deinze

Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001

Kluwer

7 december - De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren - Berchem

De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

Kluwer

7 december - Werken op hoogte: module 1, 2 en 3 - vaste steigers - totaalpakket - Brugge

PROGRAMMA

Werken op hoogte: module 1 - gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doestellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderde weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken

Werken op hoogte: module 2 - bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen
 • van eenvoudige stellingtypes
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kan brengen

Opleidingsonderdelen:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage van de opslag
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige vaste stellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen
 • Praktische toepassingen

Werken op hoogte: module 3 - bevoegd persoon vaste steigers (1 dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen)
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het A.R. van 31.08.2005
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de stelling kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de stelling.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand)
 • Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de stelling.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

7 december - Werken op hoogte: module 1 en 2 - gebruik en bouw van vaste steigers - Brugge

PROGRAMMA

1. Gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen.

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren.
 • De verschillende soorten stellingen kennen.
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen.
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen.
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken.
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken.
2. Bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen.
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren.
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan.
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
 • Kennis van eenvoudige svaste stellingen.
 • Kennis van het verankeren van een stelling.
 • De lastenverdeling op de stelling kennen.
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

7 december - Normen en veiligheidseisen EP - Oostende

7 december - Elektrotechnisch installateur 1: werken op hoogte - Brugge

11 december - Weg- en werfsignalisatie: opmaak van signalisatieplannen - Brugge

PROGRAMMA

 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

11 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Warmtepompen EP - Oostende

11 december - Actualiteit - update wetgeving - recente wijzigingen - Gent

12 december - ISO 9001:2015 Transitietraining - Hasselt

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

12 december - VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics - Edegem

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter De Bruyne (Senoir Consultant Afval en Materialen – MER – Milieu-/Omgevingsvergunning, M-Tech)

  De korte inhoud wordt voor het einde van 2017 nog geüpdate aan de actualiteit van het onderwerp!

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer informatie over deze opleiding op de website van Confocus.

12 december - Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering - Edegem

 •  12u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00: Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering (incl. koffiepauze)

  Ir. Hugo Desmet (Ir. en groepsleider industriewater, Witteveen+Bos Belgium Nv)

  Afvalwaterzuivering is in de industrie in Vlaanderen een heel algemeen gegeven. Dit wordt voornamelijk gestuurd vanuit de heffingen op lozing van afvalwater en de milieuvergunning. Alhoewel de technieken vaak al lang toegepast worden, is de complexiteit van het zuiveringsvraagstuk in het voorbije decennium verder toegenomen door een steeds toenemend aantal kwaliteitsparameters die genormeerd worden en een tendens naar intensiever waterhergebruik.

  In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen wordt ook aangegeven welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

 •  16u30: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

12 december - Bodem, een huidige stand van zaken - Kortrijk

PROGRAMMA

 • Bodemsanering in Vlaanderen.
 • Krachtlijnen van de wetgeving rond bodem zoals terug te vinden in het Bodemdecreet en uitvoeringsbesluit VLAREBO.
 • De mogelijke oorzaken van verontreiniging.
 • De verschillende fasen van het bodemonderzoek en de bodemsanering.
 • De verplichtingen tot bodemonderzoek en -sanering.
 • De wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen.
 • Het bodemattest en de regelgeving rond de overdracht van gronden.
 • De onderzoekstechnieken aan de hand van een case-study.
 • De concrete aandachtspunten voor de milieucoördinator in het kader van het bodembeleid.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 december - De vlaremtrein 2017 - Gent

"De Vlaremtrein 2015/ zomertrein is definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

De zogenaamde Vlaremtrein 2015 of zomertrein is eerder een update van de huidige reglementeringen in functie van recent goedgekeurde BBT's.

Dit besluit treedt in werking 10 dagen na publicatie en bevat diverse bepalingen die ingang zullen hebben per 1 januari 2017.

Belangrijke topics die voorzien zijn handelen over de implementatie van de nieuwe bepalingen omtrent het slopen zoals de sloopinventaris en de maatregelen om bij bouwwerken de hoeveelheid stof te verminderen (aanpassingen aan de Vlmarema), diverse aanpassingen omtrent nazicht en onderhoud aan centrale stooktoestellen alsook diverse maatregelen omtrent het verminderen van de geluidsbelasting bij laden en lossen van vrachtwagens.

Daarnaast werd op 18 maart 2016 het wijzigingsbesluit Vlarem III gepubliceerd. Dit betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide en de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas.

Reden te over dus om stil te blijven staan bij al deze wijzigingen.

Wat biedt deze opleiding:

U zal voldoende inzicht krijgen in de wijzigingen en met een praktische vertaling naar de to do's.

De opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte vorming van de milieucoördinator

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 december - Werken op hoogte: Rolsteigers - Brugge

PROGRAMMA

1. Deel 1: "Bevoegd persoon rolsteigers" (5 uren theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een rolsteiger.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een rolsteiger (klassen, essentiële delen).
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het K.B. van 31.08.2005.
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de rolsteiger kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de rolsteiger.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, ...).
 • Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de rolsteiger.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit.
 • Praktische toepassingen.

2. Deel 2: "Rolsteigerbouwer" - het opbouwen van verschillende types rolsteigers op een veilige werkmethode (3 uren praktijk)

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige rolsteiger.
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige rolsteigertypes.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de rolsteiger, kennen en kunnen interpreteren.
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige rolsteigers: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 • Interpreteren van een eenvoudig rolsteigerplan.
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
 • Kennis van eenvoudige rolsteigers.
 • Kennis van het gebruik van stabilisatoren en het verankeren van een rolsteiger.
 • De lastenverdeling op de rolsteiger kennen.
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

13 december - BA4 - Hasselt

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

13 december - ISO 9001:2015 Interne auditor - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

13 december - Aannemer binnenschrijnwerk 2 - Asbest - eenvoudige handelingen - Brugge

14 december - BA5 - Gent

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 december - Werken op hoogte: module 3 - bevoegd persoon vaste steigers - Brugge

PROGRAMMA

Doelstellingen

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen)
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het A.R. van 31.08.2005
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de stelling kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van
 • weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de stelling.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de
 • fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand)Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de stelling.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: combi - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Ontwerp van een gecombineerde zonnewarmte-installatie

Deze module vat de basisprincipes samen van de werking van combisysteem bestemd ter ondersteuning van de verwarming en voor de productie van sanitair warm water.

Het is bedoeld om de vaardigheden van de verwarmingsinstallateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van gecombineerde huishoudelijke zonnewarmte-installaties ter ondersteuning van de verwarming en voor de productie van sanitair warm water te verbeteren en te consolideren.

Module 3: Uitvoering van een gecombineerde zonnewarmte-installatie

De derde module is bedoeld om de vaardigheden van de verwarmingsinstallateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler aan te vullen, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een gecombineerd zonnesysteem (COMBI) te verwerven

MODULE 4: Praktijk combisystemen

Module 4 is bedoeld om de praktische vaardigheden van de installateur aan te scherpen in ons competentiecentrum in Oostende. Aan de hand van concrete cases gaan we gecombineerde zonneboilersystemen opbouwen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

15 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Warmtepompen EP - Oostende

15 december - VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics - Gent

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter De Bruyne (Senoir Consultant Afval en Materialen – MER – Milieu-/Omgevingsvergunning, M-Tech)

  De korte inhoud wordt voor het einde van 2017 nog geüpdate aan de actualiteit van het onderwerp!

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer informatie over deze opleiding op de website van Confocus.

15 december - De omgevingsvergunning uit de startblokken! - Gent

 •  12u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00: De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Bram Vandromme (advocatenkantoor Bram Vandromme)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 •  16u30: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

18 december - Installateur Hernieuwbare Energie: fotovoltaïsche systemen - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie [2u theorie]

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen [4u theorie]

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is.
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is.

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie [6u theorie]

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie.
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur.

Module 4: Ontwerp van een PV installatie [16 theorie+ 8u praktijk]

 • Kennen alle apparatuur die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem, kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker.
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken.
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen.

Module 5: Implementatie van een PV installatie [4 theorie+ 12u praktijk]

 • De beperkingen van het gebouw te beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen.
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten.
 • Regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen.
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat : Overbrengen naar de klant. Het onderhoud en de instandhouding van de installatie. De diagnose van mogelijke problemen in de installatie.

Examen [4u]

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 december - Installateur Hernieuwbare Energie: fotovoltaïsche systemen - Gent

PROGRAMMA

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie [2u theorie]

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen [4u theorie]

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is.
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is.

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie [6u theorie]

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie.
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur.

Module 4: Ontwerp van een PV installatie [16 theorie+ 8u praktijk]

 • Kennen alle apparatuur die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem, kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker.
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken.
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen.

Module 5: Implementatie van een PV installatie [4 theorie+ 12u praktijk]

 • De beperkingen van het gebouw te beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen.
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten.
 • Regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen.
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat : Overbrengen naar de klant. Het onderhoud en de instandhouding van de installatie. De diagnose van mogelijke problemen in de installatie.

Examen [4u]

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: sanitair warm water - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

20 december - Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - Biomassa EP - Oostende

21 december - Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update III - Nazareth

Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update III

Bova Enviro+

21 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: sanitair warm water - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

21 december - Normen en veiligheidseisen EP - Kortrijk

Voorbij

21 augustus - QGIS begrijpen en gebruiken - basis - Genk

QGIS begrijpen en gebruiken - basis

Centrum Duurzaam Groen

22 augustus - SUMMER SCHOOL 2017: Materialendecreet | ISO 14001 | Kosten-batenanalyse van een milieuproject -

 •  08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
 •  09u00: Gaan wijzigingen in de afvalwetgeving de circulaire economie realiseren?

  Dhr. Werner Annaert (algemeen directeur Go4Circle)

  In deze opleiding krijgt u een update van de recente wijzigingen aan de afvalwetgeving en wordt de link gelegd met het beleid dat de Vlaamse overheid ontwikkelt inzake de circulaire economie. VLAREMA, het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet heeft enkele nieuwigheden geïntroduceerd, maar ook structureel zijn er wijzigingen in het beleid. Zo ontstond ‘Vlaanderen Circulair’ en maakt de Vlaamse overheid verder werk van de transitie naar een circulaire economie. Hoe dat concreet gedaan wordt, krijgt u ook te horen.

 •  10u30: Koffiepauze
 •  10u45: ISO 14001

  Mevr. Daniëlla Segers (Vinçotte) 

 •  12u15: Lunch
 •  12u45: Kosten-batenanalyse van een milieuproject (incl. koffiepauze)

  Prof. dr. Tom Kuppens (Milieueconoom @ Centrum voor Milieukunde (UHasselt))

  Tijdens een kosten-batenanalyse worden de monetaire en niet-monetaire voor- en nadelen van een milieutechnologie ten opzichte van elkaar afgewogen. Dit houdt in dat ook de niet-monetaire effecten moeten worden gemeten en uitgedrukt in geldwaarde. Een milieuproject wordt uiteraard pas uitgevoerd als de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. Daarnaast kan een kosten-batenanalyse worden ingezet om een selectie te maken tussen verschillende milieutechnologieën of -projecten. In deze sessie worden de basisrekentechnieken aangeleerd om een kosten-batenanalyse uit te voeren, met inbegrip van het begrip 'netto contante waarde' en de keuze van de discontovoet. De sessie wordt gestoffeerd met waarderingsmethoden uit eigen onderzoek van de onderzoeksgroep milieueconomie aan de UHasselt. 

 •  16u00: Mogelijkheid tot vraagstelling
 •  16u15: Einde van de studiedag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

22 augustus - Zomercursus Dag 1: Algemene wettelijke context, VCRO, Omgevingsvergunningaanvraag & Energie - Sint-Niklaas

Zomercursus Dag 1: Algemene wettelijke context, VCRO, Omgevingsvergunningaanvraag & Energie

Bova Enviro+

24 augustus - SUMMER SCHOOL 2017: Het beheer van uw waterzuivering met het oog op de lozingsnormen - Edegem

 •  08u30: Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 •  09u00: Het beheer van uw waterzuivering met het oog op de lozingsnormen

  De opleiding wordt gegeven door de dhr. ir. L. Van Eyck  (CTO EPAS). Dhr. Van Eyck is reeds 25 jaar actief binnen de sector van de waterzuivering en heeft binnen deze periode een doorgedreven expertise opgebouwd. 

  De effluentkwaliteit van een waterzuiveringsinstallatie wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de opvolgings- en sturingsparameters. Een goed beheer van de installatie is dan ook bepalend voor het behalen en respecteren van de opgelegde lozingsnormen.

  Met deze opleiding wensen we de deelnemers een overzicht te bieden van de ‘key’ parameters van een WZI. Verder gaan we ook dieper in op de bestaande tools en methodiek om de impact van het effluent op een ecosysteem te kwantificeren.

  Als afsluiter introduceren we de exploitatie van de toekomst met als topic ‘Zero Liquid Discharge’.

 •  13u15: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

24 augustus - Summer School: wijzigingen in de aanpak van Project-MER & Plan-MER onder de loep - Edegem

 •  13u15: Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 •  13u45: MER-deskundigen: Wijzigingen in de aanpak van Project-MER & Plan-MER onder de loep (incl. koffiepauze)

  Dr. Sc. Quirin Vyvey (Milieucoördinator, Omgevingscoördinator, Ecoloog, MER-deskundige, MER-coördinator, ISO-coördinator, M-Tech Gent)

  Dhr. Rik Houthaeve (erkend MER-deskundige, Sweco Belgium)

  Project-MER

  In het kader van de invoering van de omgevingsvergunning wijzigt ook de aanpak van de project-MER.  We geven verduidelijking over de nieuwe procedure(s) van een project-MER en wijzen op de ruime keuzevrijheid in je MER-traject met mogelijke kansen en valkuilen. De eerste concrete ervaringen met de verschillende MER-procedures zullen zeker behandeld worden. 

  Plan-MER

  Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.  We belichten de wijzigingen in de procedure en aanpak van een plan-MER en staan stil bij enkele nieuwe aspecten voor de rol van MER-deskundigen.

 •  18u00: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

24 augustus - Zomercursus Dag 2: Ruimtelijke ordening & handhaving, Biodiversiteit, Landschap & archeologie - Sint-Niklaas

Zomercursus Dag 2: Ruimtelijke ordening & handhaving, Biodiversiteit, Landschap & archeologie

Bova Enviro+

28 augustus - Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011 - Gent

Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011

Kluwer

28 augustus - QGIS begrijpen en gebruiken - basis - Genk

QGIS begrijpen en gebruiken - basis

Centrum Duurzaam Groen

29 augustus - Zomercursus Dag 3: Milieuhandhaving, Bodem, Lucht & geur - Sint-Niklaas

Zomercursus Dag 3: Milieuhandhaving, Bodem, Lucht & geur

Bova Enviro+

29 augustus - SUMMER SCHOOL 2017: Materialendecreet | ISO 14001 | Kosten-batenanalyse van een milieuproject - Edegem

 •  08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
 •  09u00: Gaan wijzigingen in de afvalwetgeving de circulaire economie realiseren?

  Dhr. Werner Annaert (algemeen directeur Go4Circle)

  In deze opleiding krijgt u een update van de recente wijzigingen aan de afvalwetgeving en wordt de link gelegd met het beleid dat de Vlaamse overheid ontwikkelt inzake de circulaire economie. VLAREMA, het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet heeft enkele nieuwigheden geïntroduceerd, maar ook structureel zijn er wijzigingen in het beleid. Zo ontstond ‘Vlaanderen Circulair’ en maakt de Vlaamse overheid verder werk van de transitie naar een circulaire economie. Hoe dat concreet gedaan wordt, krijgt u ook te horen.

 •  10u30: Koffiepauze
 •  10u45: ISO 14001

  Mevr. Daniëlla Segers (Vinçotte) 

 •  12u15: Lunch
 •  12u45: Kosten-batenanalyse van een milieuproject (incl. koffiepauze)

  Prof. dr. Tom Kuppens (Milieueconoom @ Centrum voor Milieukunde (UHasselt))

  Tijdens een kosten-batenanalyse worden de monetaire en niet-monetaire voor- en nadelen van een milieutechnologie ten opzichte van elkaar afgewogen. Dit houdt in dat ook de niet-monetaire effecten moeten worden gemeten en uitgedrukt in geldwaarde. Een milieuproject wordt uiteraard pas uitgevoerd als de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. Daarnaast kan een kosten-batenanalyse worden ingezet om een selectie te maken tussen verschillende milieutechnologieën of -projecten. In deze sessie worden de basisrekentechnieken aangeleerd om een kosten-batenanalyse uit te voeren, met inbegrip van het begrip 'netto contante waarde' en de keuze van de discontovoet. De sessie wordt gestoffeerd met waarderingsmethoden uit eigen onderzoek van de onderzoeksgroep milieueconomie aan de UHasselt. 

 •  16u00: Mogelijkheid tot vraagstelling
 •  16u15: Einde van de studiedag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

31 augustus - Zomercursus Dag 4: Afval, Water, Gevaarlijke stoffen & Veiligheidsrapporteringen + SEVESO - Sint-Niklaas

Zomercursus Dag 4: Afval, Water, Gevaarlijke stoffen & Veiligheidsrapporteringen + SEVESO

Bova Enviro+

1 september - Energiedeskundige type A - instapproef - Oostende

18 juli - Onkruidbeheer - Genk

Onkruidbeheer

Centrum Duurzaam Groen

5 juni - Wereldmilieudag of World Environment Day

Op 5 juni organiseren de Verenigde Naties Wereldmilieudag.

6 juni - ecoTips Bizzclub bij imec in Leuven

Op 6 juni organiseren wij onze eerste ecoTips Bizzclub, exclusief voor abonnees. En we gaan al meteen een klepper bezoeken: imec in Leuven, het centrum voor onderzoek naar nano electronica, en iMinds, het digitale onderzoeks- en incubatiecentrum.

Wat is er te zien?

Imec is een wereldspeler in onderzoek en innovatie in nano-elektronica en digitale technologieën. 3.500 onderzoekers werken in een creatieve en stimulerende omgeving aan een duurzame toekomst. Als partner in EnergyVille verricht imec onderzoek naar performantere en goedkopere zonnecellen en batterijen, die naadloos geïntegreerd kunnen worden in het elektriciteitsnet en in de bebouwde omgeving.

In dit bedrijfsbezoek geven we een inleiding tot imec met daarbij specifieke aandacht voor verschillende aspecten van duurzaamheid, om dan in te zoomen op het ‘Energie’ onderzoek. Met de globale energieuitdagingen in het achterhoofd richten we onze blik vervolgens op gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche panelen (BIPV). Afsluiten doen we met een bezoek aan de laboratoria en testinfrastructuur.

Inschrijven kan via deze link!

6 juni - MER-studiedag - Gent

Het gedetailleerd programma van deze studiedag is nog niet bepaald.

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw.

8 juni - Wereldoceaandag of World Ocean Day

Op 8 juni organiseren de Verenigde Naties World Oceans Day.

8 juni - ISO 9001:2015 Kwaliteitmanagement - Gent

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De basisprincipes waarop ISO 9001:2015 steunt, zijn klantgerichtheid, leiderschap, procesbenadering, continu verbeteren en besluitvorming op basis van feiten.

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om een kwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding van Allanta.

 

12 juni - EPB - Hoe haal je de strengere hernieuwbare energie-eisen vanaf 1/3/17 (en 2018)? - Wetteren

EPB - Hoe haal je de strengere hernieuwbare energie-eisen vanaf 1/3/17 (en 2018)? 

Oved

12 juni - EPB - Eerste hulp bij EPB: vermijd veelgemaakte fouten en krijg een antwoord op je vragen! - Wetteren

EPB - Eerste hulp bij EPB: vermijd veelgemaakte fouten en krijg een antwoord op je vragen!

Oved

13 juni - Asbest: terug van (nooit) weggeweest - Edegem

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Asbest: terug van (nooit) weggeweest (incl. koffiepauze)

  Ir. Sergé Venken (ir. Miasma bvba)

  • gebruik
  • medisch
  • wetgeving
  • inventaris
  • sanering
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

13 juni - Managen van impact en performantie - Gent

Programma

 • 08u30 – Ontvangst en registratie
 • 09u00 – Inventaris
  Op welk probleem wensen de deelnemers een oplossing te vinden ?
 • 9u20 – Methode Manager’s Dashboard
  Eigenschappen van KPI’s
  Checklijst “Wat wil ik bereiken ?”
  Strategisch plan omzetten in doelstellingen en actieplannen
 • 10u30- Pauze
 • 10u45- Navigeren doorheen het dashboard met telkens slechts één klik
 • 11u00- Welke indicatoren meten duurzame impact van aankoop?
  Gastspreker: Mieke Pieters, expert duurzaam aankopen en duurzaam Facility Mangement. Zaakvoerder The Global Picture.
 • 12u00 Best practise van een Aankoper
  Gastspreker: Aline De Tremerie, directeur Dienst Aankoopbeheer Stad Gent
 • 12u30 - Lunch
 • 13u30 – Oefening 1
  Opstellen van persoonlijk dashboard: lijst van kerntaken en strategische doelen
  Lijst van de belangrijkste indicatoren
  Bespreking
 • 14u30 – Oefening 2
  Opstellen van KPI’s, voorbeeld uitwerken van deelnemers
  Bespreking
 • 15u15 - Pauze
 • 15u30 Praktisch: dashboard en KPI’s in vergaderingen
 • 16u00 – Oefening 3
  Toepassing 2’-8’ regel
  Praktische tip voor korte en efficiënte vergaderingen
 • 16u30 - Check: Oplossingen voor de problemen van de deelnemers
  Conclusie
 • 17u30 -  Einde

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

 

13 juni - Cultuurverandering voor duurzaamheid - Utrecht

Cultuurverandering voor duurzaamheid

Impact Academy

15 juni - ISO 9001:2015 Transitietraining - Hasselt

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

15 juni - CO2-management voor Facility Managers - Berchem

Programma

Module 1: Algemene context

 • Algemene context energie/CO2: wat is Europa van plan en waar gaan we naartoe?
 • Wat betekent dit voor de taak van een facility manager?

Module 2: Overzicht tools

 • Welke tools kan een Facility Manager gebruiken om hier een voorloper in te zijn?

Module 3: Energiereductie met resultaatsgarantie

 • Hoe kan een Facility Manager ontzorgd worden wat betreft energie-efficiëntie, hernieuwbare energie productie en de aankoop van energie en met alle zekerheid hiervoor een target bereiken?

Module 4: Communicatie

 • Hoe kan een Facility Manager op een objectieve manier het comfort beoordelen en communiceren?

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

15 juni - Duurzame gedragsveranderingen in de praktijk - Utrecht

Duurzame gedragsveranderingen in de praktijk

Impact Academy

15 juni - EPC - Workshop: Nieuw inspectieprotocol vanaf 1/7/2017 (verplicht pakket) - Sint-Niklaas

EPC - Workshop: Nieuw inspectieprotocol vanaf 1/7/2017 (verplicht pakket)

Oved

16 juni - Boomslepen met het trekpaard - Lummen

Boomslepen met het trekpaard

Centrum Duurzaam Groen

16 juni - De basisbeginselen en begrippen in ruimtelijke ordening en stedenbouw - Gent

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 de basisbeginselen en begrippen in ruimtelijke ordening en stedenbouw (incl. koffiepauze)

  Mr. Tom Swerts (advocaat-vennoot, GD&A Advocaten)

  De korte inhoud wordt zo snel mogelijk toegevoegd.

 • 16u30 Einde van de sessie

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

16 juni - Asbest: terig van (nooit) weggeweest - Gent

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Asbest: terug van (nooit) weggeweest (incl. koffiepauze)

  Ir. Sergé Venken (ir. Miasma bvba)

  • gebruik
  • medisch
  • wetgeving
  • inventaris
  • sanering
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

17 juni - Werelddag tegen verwoestijning

Op 17 juni organiseren de Verenigde Naties de World Day to Combat Desrtification.

19-25 juni - Europese Week van de Duurzame Energie

European Sustainable Energy Week (EUSEW) is a month-long series of activities to build a secure energy future for Europe. It brings together public authorities, private companies, NGOs and consumers to promote initiatives to save energy and move towards renewables for clean, secure and efficient power.

Meer over de EUSEW

20 juni - update wetgeving bodemverontreiniging en de praktijk van bodemonderzoek en -sanering

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Update wetgeving bodemverontreiniging en de praktijk van bodemonderzoek en -sanering(incl. koffiepauze)

  Dhr. Johan Ceenaeme (Afdeling Bodeminformatiebeheer, Team bodemonderzoek en sanering ingenieur - beleidscoördinator, OVAM - gedetacheerd naar de Europese Commissie - national expert soil)

  Dhr. Hervé Van Achter (Tauw België nv)

  De ervaring met meer dan 20 jaar bodemregelgeving in Vlaanderen leert dat bodemverontreiniging tot hoge kosten kan leiden. Er zijn niet enkel de kosten van een bodemsanering maar ook restverontreiniging kan tot onaangename verrassingen leiden bij grondverzet. Deze opleiding loodst u daarom door de krachtlijnen van de wetgeving rond bodemverontreiniging. U krijgt een update van het Bodemdecreet en het VLAREBO met bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen. Het regelgevend kader wordt verhelderd aan de hand van een case. Wat betekent een bodemonderzoek concreet op uw terrein en op welke manier wordt de saneringsaanpak vastgelegd?

 •  16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studiedag op de website van Confocus

20 juni - Asbest, terug van (nooit) weggeweest - Hasselt

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 13u00 Asbest: terug van (nooit) weggeweest (incl. koffiepauze)

  Ir. Sergé Venken (ir. Miasma bvba)

  • gebruik
  • medisch
  • wetgeving
  • inventaris
  • sanering
 • 16u30 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

20 juni - Toolbox duurzaam inkopen - Gent

Programma

09.00u Onthaal met koffie

LEVENSCYCLUS-, TOTALE KOST OF PRIJS?

09.30u MODULE 1 – Managen van de Total Cost of Ownership – Totale kost (TCO)

 • Waarom is totale kost zo belangrijk?
 • Definitie en concept
 • De bouwstenen van Total Cost of Ownership
 • Inspirerende cases

10.30 MODULE 2 – Life Cycle Costing – LCC

 • Levenscycluskost in plaats van prijs?
 • De bouwstenen van Life Cycle Costing
 • Inkoopprojecten beoordelen op basis van LCC
 • Inspirerende cases

11.15 WORKSHOP – Total Cost of Ownership / Life Cycle Costing

Het toepassen van TCO en LCC in je dagelijkse praktijk als inkoper

12.30u Lunch

LABELS, CERTIFICATEN, AUDITS EN MANAGEMENTSTSTEMEN

14.00u MODULE 3 – Labels en certificaten voor duurzaam inkopen

 • Wat is een label?
 • Wat is een certificaat?
 • Hoe integreren we labels en certificaten in uw productgroepen?
 • Hoe neem je labels en certificaten mee als bewijsvoering in een inkoopdossier?

15.00u MODULE 4 – Systemen voor duurzaam ketenbeheer

 • Wat is een managementsysteem voor duurzaam ketenbeheer?
 • Welke managementsystemen bestaan en zijn betrouwbaar?
 • Is een audit een geldig bewijsmiddel?
 • Hoe neem je audits en managementsystemen mee als bewijsvoering voor duurzaam ketenbeheer?

16.00 WORKSHOP – Duurzaam inkopen in de praktijk

Het toepassen van labels, certificaten, audits en managementsystemen in de praktijk.

17.00u – Einde

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

20 juni - Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid - Berchem

Programma

 • Via het door Sustenuto ontwikkelde Duurzaam Groeimodel gaan we in op het proces van opmaak en uitvoering van een duurzaamheidstrategie en de rol van stakeholders hierin.
 • Via praktijkvoorbeelden en vragen (eigen cases) van deelnemers gaan we in op de verschillende manieren om stakeholders te betrekken.
 • Praktische tips en instrumenten komen aan bod om de betrokkenheid zo efficiënt en effectief mogelijk te maken.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

20 juni - MasterClass Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Berchem

Deze MasterClass MVO bestaat uit drie modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

 • Inleiding tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (0,5 dag)
 • Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid (1 dag)
 • Strategisch aan de slag met MVO (1 dag)

Bijkomend kan je als deelnemer aan de MasterClass intekenen op 10u individuele coaching van een Sustenuto-expert aan een voordeeltarief.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

21 juni - OHSAS 18001 Lead Auditor training - Leuven

De gezondheid en veiligheid (Welzijn) van medewerkers is erg belangrijk. OHSAS 18001:2007 helpt u de principes achter het welzijnsmanagementsysteem te begrijpen om zo wet- en regelgeving te borgen, het plannen en uitvoeren van welzijn te verbeteren en op een efficiënte economische wijze te beheersen. Tijdens deze driedaagse opleiding houdt u zich bezig met het auditen volgens de OHSAS 18001:2007 norm.

De inhoud van de opleiding ‘Lead Auditor OHSAS 18001:2007’ voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de ISO 19011:2002 norm. Deze norm bevat de richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en /of milieumanagementsysteemaudits.

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors). Dat betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen aan het IRCA. Daarnaast is iedere docent zelf Lead Auditor.

Bureau Veritas toetst uw kennis gedurende de hele opleiding. onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

22 juni - Ontbijtsessie Omgevingshinder - Sint-Niklaas

Ontbijtsessie Omgevingshinder

Bova Enviro +

22 juni - De omgevingsvergunning 100% van start - Gent

De omgevingsvergunning 100% van start

Die Keure

26 juni - ISO 14001:2015 - Hasselt

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Deze Allanta-opleiding geeft u een duidelijk overzicht van de nieuwe vereisten van de ISO 14001:2015-norm en zorgt ervoor dat u in staat bent om binnen uw onderneming een milieumanagementsysteem op te zetten, te implementeren en te beheren.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

27 juni - ISO 14001:2015 Interne auditor - Hasselt

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over de opleiding van Allanta.

9 mei - De basisbeginselen en begrippen in ruimtelijke ordening en stedenbouw - Edegem

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 de basisbeginselen en begrippen in ruimtelijke ordening en stedenbouw (incl. koffiepauze)

  Mr. Tom Swerts (advocaat-vennoot, GD&A Advocaten)

  De korte inhoud wordt zo snel mogelijk toegevoegd.

 • 16u30 Einde van de sessie

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

10-11 mei - Eurofinish - Leuven

EUROFINISH will be much more than an assembly of technologies. It will be a gathering of congenial entrepreneurs and a juncture for networking, a source of inspiration for the future and a nursery of new ideas. EUROFINISH is a professional niche exhibition in the field of surface treatment and focusses on following themes:
 • Creation of added value: innovative coatings with focus on durability
 • Materials technology: attention to functional and smart utilisation of materials
 • Valorisation and durability: balancing technology and environment
 • Precision & engineering:  concurrent evolution and development
 • Future oriented: know‐how and skills under one roof
 

Eurofinish 2017

10-11 mei - VinylPlus Sustainability Forum 2017 - Berlijn

Spread over two days, the event will have Day-one taking a “Global View on Vinyls and Markets” and Day-Two will focus on sustainability and delivering durable solutions.

Working together with the vinyl industry and in collaboration with end-users and European cities, the VinylPlus Sustainability Forum will address the following key topics:

 • building a global industry sustainability approach
 • contribution of the vinyl industry to the Sustainable Development Goals (SDGs)
 • addressing the “circular economy” challenges
 • sustainable production and consumption
 • environmental certification
 • recycling and recovery technologies

Lees meer over dit event.

14-17 mei - Euroheat en Power Congress - Glasgow (UK)

Our future depends on the choices we make today! Heating and Cooling are together the largest single source of energy demand in Europe, and this demand is currently met largely by fossil fuels.

The 38th Euroheat & Power Congress and exhibition will offer active participation by providing an excellent programme with speakers from different levels of governance and stakeholders. It provides a platform to discuss major issues of importance for European and Global District Energy sectors across a range of technical and commercial issues; from resource assessment and innovative technological design, to market and policy developments.

16 mei - De basisbeginselen en begrippen in ruimtelijke ordening en stedenbouw - Hasselt

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 de basisbeginselen en begrippen in ruimtelijke ordening en stedenbouw (incl. koffiepauze)

  Mr. Tom Swerts (advocaat-vennoot, GD&A Advocaten)

  De korte inhoud wordt zo snel mogelijk toegevoegd.

 • 16u30 Einde van de sessie

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

16 mei - Bedrijfsbezoek bij Janssen Pharmaceutica Beerse

 • 12u30 Registratie van de deelnemers met broodjesbuffet
 • 13u00 Bezoek aan de site van Beerse. De exacte namiddag indeling wordt zo snel mogelijk verduidelijkt.
 • 16u30 Einde van het bedrijfsbezoek

Meer info over dit bedrijfsbezoek op de website van Confocus.

16-18 mei - Cleantech Forum Europe - Helsinki

Cleantech Forum gives you a glimpse of the future, provides a different perspective, and helps you find innovations of relevance to you that are in adjacent or altogether different industrial and technology areas. This annual event offers a comprehensive, three-day program that provides exclusive opportunities to learn, network, and get deals done.

Meer over het Cleantech Forum in Helsinki.

19 mei - Omgaan met gevaarlijke stoffen

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Omgaan met gevaarlijke stoffen (incl. koffiepauze)

  Dhr. Martijn Bormans (Project Engineer, Vinçotte Belgium)

  Tijdens deze opleiding wordt ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ zowel juridisch als praktisch gekaderd. Er zullen praktische vragen behandeld worden die kunnen helpen bij het opstellen van een beheersysteem. De basis aanbrengen voor  het opstellen van een beheersysteem ‘gevaarlijke stoffen’ vormt dan ook het uitgangspunt van deze opleiding. Hierin zitten alle fasen en processen rond gevaarlijke stoffen vervat: aankoop, gebruik, productie, verkoop, opslag, vervoer en afvoer van afval. Deze verdeling maakt het gemakkelijker om bepaalde aspecten toe te wijzen aan afdelingen en verantwoordelijken binnen het bedrijf (aankoopdienst, preventiedienst, milieudienst, …). Voor elk deel van het beheersysteem wordt de relevante wetgeving toegelicht. Daarbij willen we de belangrijkste aspecten toelichten via concrete aanbevelingen en vraagstellingen, zodat jullie bedrijf veilig kan werken met gevaarlijke stoffen en onnodige risico’s voor mens en milieu verdwijnen.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

19 mei - De omgevingsvergunning uit de startblokken - Gent

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Bram Vandromme (advocatenkantoor Bram Vandromme)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

22 mei - Werelddag van de Biodiversiteit

Op 22 mei organiseren de Verenigde Naties de International Day for Biological Diversity #biodiversityday

29 mei-2 juni - European Green Week

EU Green Week is your annual opportunity to debate and discuss European environmental policy. Organised by the European Commission's Directorate-General for Environment, this key event in the environment policy calendar attracts policymakers, leading environmentalists, stakeholders and other interested parties from across Europe and the globe.

EU Green Week 2017 will take place from 29 May to 2 June with the theme of 'Green jobs for a greener future'. It will focus on how EU environmental policies are creating green jobs and contributing to economic, sustainable and socially responsible growth in the EU. It will also highlight the demand for new types of green skills in many professional sectors.

In addition to a high level conference in Brussels, the programme will also feature a series of partner events and actions taking place across Europe. As well as being invited to take part in person, stakeholders and the general public are encouraged to become 'virtually' involved by participating in a wide range of on-line and social media activities.

 

Meer info

30 mei - 5 juni - European Sustainability Week

De European Sustainable Development Week (ESDW) is een Europees initiatief om activiteiten, projecten en evenementen die duurzame ontwikkelingen stimuleren, te promoten en zichtbaar te maken. Jaarlijks van 30 mei tot 5 juni.

www.esdw.eu 

22 april - Wereldaardedag of Mother Earth Day

Op 22 april organiseren de Verenigde Naties Wereldaardedag.

24, 25, 26 en 27 april - Week van de Ondernemers

Van 24 tot 27 april organiseert ING de week van de ondernemers. 

Met 36 evenementen, 100 sprekers in 10 Belgische steden, is dit een evenement dat je moeilijk zal kunnen missen.

Alle info op de website van de week van de ondernemers.

25 april - studiedag water - Gentbrugge

Meer informatie over deze studiedag van VMx volgt later

25 april - De omgevingsvergunning uit de startblokken - Hasselt

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Bram Vandromme (advocatenkantoor Bram Vandromme)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

26-28 april - 2nd International Recycling Forum - Wiesbaden

Agricultural Plastics – Potential for Recycling

In 2015 over 120 participants from 22 countries followed the presentations of 24 speakers from Germany, Europe and the world. The presenters reported about the national initiatives, current trends and the state of technology.

We invite you to our 2nd International Recycling Forum Wiesbaden, 26 – 28 April 2017. Look forward to three exciting days with topical presentations, an informative trade exhibition and an unforgettable evening event. All presentations in English

7 april - Wereldgezondheidsdag World Health Day

Op 7 april organiseren de Verenigde Naties de Wereldgezondheidsdag.

18 april - De omgevingsvergunning uit de startblokken - Edegem

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Bram Vandromme (advocatenkantoor Bram Vandromme)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

20 april - Dioxines en luchtverontreiniging - Gent

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Dioxines en luchtverontreiniging (incl. koffiepauze)

  Dhr. Bert Leysen (Operations Manager, Tauw België)

  Luchtmetingen - case studies
  Aan de hand van concrete probleemstellingen komen de volgende punten aan bod: meetplan, uitvoeringsproblemen, meetrapport, toetsing.

  Praktische benadering van dioxine-emissies: 
  Verbrandingsprocessen kunnen aanleiding geven tot de vorming van dioxines. Tijdens de uiteenzetting wordt nader ingegaan op de vormingstrajecten, de gezondheidsrisico’s en de mogelijk te nemen maatregelen. De mogelijke oplossingen kunnen als een toepassing beschouwd worden van het gelijktijdig combineren van meerdere proces geïntegreerde en nageschakelde maatregelen en zijn als studie-onderwerp eveneens interessant voor personen die niet in aanraking komen met dioxines.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

20 april - milieuhandhaving van de omgevingsvergunning - Nazareth

Met als gastsprekers: Paul Bernaert - Afdelingshoofd Milieuvergunningen LNE en Sigrid Raedschelders - Afdelingshoofd Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer LNE

Inschrijven voor deze opleiding van Bova Enviro+

20 april - mediatraining voor milieuprofessionals - Gentbrugge

Omdat organisaties, vroeg of laat, hun verhaal 'in mensentaal' moeten brengen voor een journalist en/of voor de camera is een mediatraining geen overbodige luxe, zowel voor directeurs, secretarissen-generaal, voorzitters of communicatieverantwoordelijken van organisaties. Er is aandacht voor het vaak onderschatte telefonisch interview, het schrijven van een persbericht, de organisatie van een persconferentie, tips & tricks bij crisiscommunicatie en de rol van sociale media.

Meer over deze praktijkgerichte training van VMx.

20 april - Basisprincipes over afvalwaterbehandeling - Gent

 •  12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00 Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering (incl. koffiepauze)

  Ir. Hugo Desmet (Ir. en groepsleider industriewater, Witteveen+Bos Belgium Nv)

  Afvalwaterzuivering is in de industrie in Vlaanderen een heel algemeen gegeven. Dit wordt voornamelijk gestuurd vanuit de heffingen op lozing van afvalwater en de milieuvergunning. Alhoewel de technieken vaak al lang toegepast worden, is de complexiteit van het zuiveringsvraagstuk in het voorbije decennium verder toegenomen door een steeds toenemend aantal kwaliteitsparameters die genormeerd worden en een tendens naar intensiever waterhergebruik.

  In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen wordt ook aangegeven welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

 •  16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info via de website van Confocus

22 maart - World Water Day

Op 22 maart organiseren de Verenigde Naties de Wereldwaterdag. #worldwaterday

In 2017 staat deze in het teken van afvalwater.

Globally, the vast majority of all the wastewater from our homes, cities, industry and agriculture flows back to nature without being treated or reused – polluting the environment, and losing valuable nutrients and other recoverable materials.

Instead of wasting wastewater, we need to reduce and reuse it. In our homes, we can reuse greywater on our gardens and plots. In our cities, we can treat and reuse wastewater for green spaces. In industry and agriculture, we can treat and recycle discharge for things like cooling systems and irrigation.

By exploiting this valuable resource, we will make the water cycle work better for every living thing. And we will help achieve the Sustainable Development Goal 6 target to halve the proportion of untreated wastewater and increase water recycling and safe reuse.

Download the Factsheet and learn more.

29 en 30 maart - Maintenance - Antwerp Expo

Op 29 en 30 maart 2017 opent Antwerp Expo de deuren voor Maintenance, een interactief forum voor alle professionals uit productie-, proces- en infrastructuuromgevingen met trends en ontwikkelingen binnen alle domeinen van de onderhoudssector.

Lees alle info over de technologiebeurs Maintenance.

3 maart - World Wildlife Day

De Verenigde Naties organiseren op 3 maart World Wildlife Day, de internationale dag van de wilde dieren. #worldwildlifeday

9 maart - infosessie ecotoxicologie - Leuven

Hugo Desmet maakt deel uit van de werkgroep ecotoxicologie die de overheid adviseert over de meetmethoden. Hij geeft samen met Reinhilde Weltens (VITO) en Lut Hoebeke (VMM) een toelichting over de basisprincipes van ecotoxicologie, de beoordeling van milieu-effecten van stoffen, Whole effluenttesten en de milieuregelgeving hierrond.

Meer over deze opleiding van VMx en 2Mpact

13 maart - basisopleiding milieuzorgcoördinator - Gent

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en leidinggevenden die geconfronteerd worden met de milieuproblematiek en die op zoek zijn naar een basisopleiding die de voornaamste aspecten aan bod laat komen.

De vertaling van theorie naar de praktijk is de rode draad doorheen deze opleiding zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is binnen het bedrijf. De docent werkt met voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk. Na deze opleiding kan je met kennis van zaken communiceren met instanties (of de externe milieucoördinator).

Meer over deze opleiding milieuzorgcoördinator van SBM

14 maart - update wetgeving bodemverontreiniging en de praktijk van bodemonderzoek en -sanering

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Update wetgeving bodemverontreiniging en de praktijk van bodemonderzoek en -sanering(incl. koffiepauze)

  Dhr. Johan Ceenaeme (Afdeling Bodeminformatiebeheer, Team bodemonderzoek en sanering ingenieur - beleidscoördinator, OVAM - gedetacheerd naar de Europese Commissie - national expert soil)

  Dhr. Hervé Van Achter (Tauw België nv)

  De ervaring met meer dan 20 jaar bodemregelgeving in Vlaanderen leert dat bodemverontreiniging tot hoge kosten kan leiden. Er zijn niet enkel de kosten van een bodemsanering maar ook restverontreiniging kan tot onaangename verrassingen leiden bij grondverzet. Deze opleiding loodst u daarom door de krachtlijnen van de wetgeving rond bodemverontreiniging. U krijgt een update van het Bodemdecreet en het VLAREBO met bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen. Het regelgevend kader wordt verhelderd aan de hand van een case. Wat betekent een bodemonderzoek concreet op uw terrein en op welke manier wordt de saneringsaanpak vastgelegd?

 •  16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studiedag op de website van Confocus

14 maart - Omgaan met gevaarlijke stoffen

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Omgaan met gevaarlijke stoffen (incl. koffiepauze)

  Dhr. Martijn Bormans (Project Engineer, Vinçotte Belgium)

  Tijdens deze opleiding wordt ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ zowel juridisch als praktisch gekaderd. Er zullen praktische vragen behandeld worden die kunnen helpen bij het opstellen van een beheersysteem. De basis aanbrengen voor  het opstellen van een beheersysteem ‘gevaarlijke stoffen’ vormt dan ook het uitgangspunt van deze opleiding. Hierin zitten alle fasen en processen rond gevaarlijke stoffen vervat: aankoop, gebruik, productie, verkoop, opslag, vervoer en afvoer van afval. Deze verdeling maakt het gemakkelijker om bepaalde aspecten toe te wijzen aan afdelingen en verantwoordelijken binnen het bedrijf (aankoopdienst, preventiedienst, milieudienst, …). Voor elk deel van het beheersysteem wordt de relevante wetgeving toegelicht. Daarbij willen we de belangrijkste aspecten toelichten via concrete aanbevelingen en vraagstellingen, zodat jullie bedrijf veilig kan werken met gevaarlijke stoffen en onnodige risico’s voor mens en milieu verdwijnen.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

21 maart - International Day of Forests

Op 21 maart vieren de Verenigde Naties de Internationale dag van de Bossen. 

21 maart - Omgaan met gevaarlijke stoffen

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Omgaan met gevaarlijke stoffen (incl. koffiepauze)

  Dhr. Martijn Bormans (Project Engineer, Vinçotte Belgium)

  Tijdens deze opleiding wordt ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ zowel juridisch als praktisch gekaderd. Er zullen praktische vragen behandeld worden die kunnen helpen bij het opstellen van een beheersysteem. De basis aanbrengen voor  het opstellen van een beheersysteem ‘gevaarlijke stoffen’ vormt dan ook het uitgangspunt van deze opleiding. Hierin zitten alle fasen en processen rond gevaarlijke stoffen vervat: aankoop, gebruik, productie, verkoop, opslag, vervoer en afvoer van afval. Deze verdeling maakt het gemakkelijker om bepaalde aspecten toe te wijzen aan afdelingen en verantwoordelijken binnen het bedrijf (aankoopdienst, preventiedienst, milieudienst, …). Voor elk deel van het beheersysteem wordt de relevante wetgeving toegelicht. Daarbij willen we de belangrijkste aspecten toelichten via concrete aanbevelingen en vraagstellingen, zodat jullie bedrijf veilig kan werken met gevaarlijke stoffen en onnodige risico’s voor mens en milieu verdwijnen.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

21 maart - Aansprakelijkheid van de milieucoördinator

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 Aansprakelijkheid van de milieucoördinator (incl. koffiepauze)

  Mr. Bram Vandromme (advocatenkantoor Bram Vandromme)

  Juridische uiteenzetting over de aansprakelijkheid van de milieucoördinator met praktische cases en voorbeelden uit het echte leven.

  De spreker vormt zijn uiteenzetting aan de hand van presentaties van vorige jaren om de behoefte van de deelnemer tegemoet te komen. Er staat u een interactieve uiteenzetting te wachten waarbij u vragen kunt stellen en actief kunt deelnemen aan de cursus.

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding via de website van Confocus.

22 februari - ISO 9001:2015 interne auditortraining - Hasselt

Om aan de ISO-norm te blijven voldoen, moet u uw bedrijf regelmatig evalueren aan de hand van een interne audit. De NEN EN ISO-norm 19011:2011, de richtlijn voor het intern auditeren, vormt de basis voor deze opleiding interne auditor ISO 9001. Door uw bedrijf regelmatig te auditen, kunt u structurele verbeteringen aanbrengen in het kwaliteitssysteem en zo de efficiëntie en kwaliteit van uw zaakvoering verbeteren.

Agendapunten:

 • Inleiding tot audits en interne audits 
 • Audit principes 
 • Auditproces 
 • Auditprogramma en -planning 
 • Voorbereiding van de audit 
 • Uitvoering van de audit 
 • Rapporteren van auditresultaten 
 • Competenties van auditoren 
 • Cases en oefeningen

Meer over deze opleiding ISO 9001:2015 interne auditortraining van Allanta

23 februari - START VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

Op 23 februari 2017 gaat de omgevingsvergunning officieel van start. Dat er hier en daar nog haken en ogen zijn, is duidelijk.

ecoTips volgt de implementatie op de voet en houdt je op de hoogte. De laatste stand van zaken vind je hier.

23 februari - Start postgraduaat cleantech management - Hasselt

In het postgraduaat Cleantech Management krijg je niet alleen een overzicht van de nieuwste state-of-the-art clean technologies. Dit postgraduaat van UHasselt School of Expert Education (SEE) i.s.m. hogescholen UCLL en PXL leert je ook op een kritische, analytische manier de juiste keuze maken, en die visie met impact vertalen naar een brede groep stakeholders.

Start op 23/02/2017, tot januari 2018.

Alle info over het postgraduaat cleantech management vind je hier

23 februari - ISO 9001:2015 interne auditortraining - Hasselt

Om aan de ISO-norm te blijven voldoen, moet u uw bedrijf regelmatig evalueren aan de hand van een interne audit. De NEN EN ISO-norm 19011:2011, de richtlijn voor het intern auditeren, vormt de basis voor deze opleiding interne auditor ISO 9001. Door uw bedrijf regelmatig te auditen, kunt u structurele verbeteringen aanbrengen in het kwaliteitssysteem en zo de efficiëntie en kwaliteit van uw zaakvoering verbeteren.

Agendapunten:

 • Inleiding tot audits en interne audits 
 • Audit principes 
 • Auditproces 
 • Auditprogramma en -planning 
 • Voorbereiding van de audit 
 • Uitvoering van de audit 
 • Rapporteren van auditresultaten 
 • Competenties van auditoren 
 • Cases en oefeningen

Meer over deze opleiding ISO 9001:2015 interne auditortraining van Allanta

23 februari - De omgevingsvergunning: toepassing van de nieuwe procedures in de praktijk - Gent

De omgevingsvergunning leidt tot een hele reeks wijzigingen aan de stedenbouwkundige en milieuvergunning. 

Isabelle LarmuseauRaf Barzeele en Koen Dewulf zijn sinds juli 2011 nauw betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe vergunningenregelgeving. Zij zijn dan ook uitstekend geplaatst om u de theorie én de concrete weerslag op de ruimtelijke ordenings- en milieupraktijk in detail toe te lichten.

Meer info en inschrijven voor deze opleiding.

23 februari - update wetgeving bodemverontreiniging en de praktijk van bodemonderzoek en -sanering

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 Update wetgeving bodemverontreiniging en de praktijk van bodemonderzoek en -sanering(incl. koffiepauze)

  Dhr. Johan Ceenaeme (Afdeling Bodeminformatiebeheer, Team bodemonderzoek en sanering ingenieur - beleidscoördinator, OVAM - gedetacheerd naar de Europese Commissie - national expert soil)

  Dhr. Hervé Van Achter (Tauw België nv)

  De ervaring met meer dan 20 jaar bodemregelgeving in Vlaanderen leert dat bodemverontreiniging tot hoge kosten kan leiden. Er zijn niet enkel de kosten van een bodemsanering maar ook restverontreiniging kan tot onaangename verrassingen leiden bij grondverzet. Deze opleiding loodst u daarom door de krachtlijnen van de wetgeving rond bodemverontreiniging. U krijgt een update van het Bodemdecreet en het VLAREBO met bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen. Het regelgevend kader wordt verhelderd aan de hand van een case. Wat betekent een bodemonderzoek concreet op uw terrein en op welke manier wordt de saneringsaanpak vastgelegd?

 •  16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studiedag op de website van Confocus

6 februari - omgevingsvergunning voor professionele aanvragers - Leuven

De departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid organiseren een derde infosessie voor professionelen (architecten, milieudeskundigen, milieucoördinatoren,...) over de nakende omgevingsvergunning en haar impact op het werkveld. De infosessie duurt een halve dag.

Praktische info en inschrijven voor deze extra infosessie.

7 februari - basisopleiding duurzaam ondernemen - Melle

Maak kennis met de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relevante normen (ISO 26 000, AA1000, MVO-prestatieladder,…) Op een overzichtelijk en praktische wijze worden de zeven MVO kernthema´s toegelicht. Op een interactieve manier krijg je een duidelijk beeld van wat maatschappelijk ondernemen is en krijg je handvaten, tips om het MVO beleid in je organisatie op te starten en vorm te geven.

Meer over deze opleiding van Amelior.

8 februari - ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer over deze opleiding ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagament van Allanta

8 en 9 februari - energy storage 2017 - Parijs

This conference brings together key industry stakeholders to address the current challenges of the energy storage market and discuss the latest developments. The two day event will give insights on business cases, regulatory environment, financial aspects and technological advancements for the energy storage industry. The Energy Storage 2017 Conference will demonstrate successful case studies, and explore the latest R&D projects.

Meer over de ACI’s Energy Storage 2017 Conference

 

9 februari - ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer over deze opleiding ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagament van Allanta

9 februari - Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering - Edegem

 •  12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00 Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering (incl. koffiepauze)

  Ir. Hugo Desmet (Ir. en groepsleider industriewater, Witteveen+Bos Belgium Nv)

  Afvalwaterzuivering is in de industrie in Vlaanderen een heel algemeen gegeven. Dit wordt voornamelijk gestuurd vanuit de heffingen op lozing van afvalwater en de milieuvergunning. Alhoewel de technieken vaak al lang toegepast worden, is de complexiteit van het zuiveringsvraagstuk in het voorbije decennium verder toegenomen door een steeds toenemend aantal kwaliteitsparameters die genormeerd worden en een tendens naar intensiever waterhergebruik.

  In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen wordt ook aangegeven welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

 •  16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info via de website van Confocus

9 februari - combi-workshop omgevingsvergunning - Nazareth

Op 9 februari gaat de volledige aandacht naar de nieuwe procedures binnen de omgevingsvergunning.

Op 23 februari 2017 gaat de omgevingsvergunning van start ! Op deze dag wordt het formulier voor de aanvraag omgevingsvergunning in detail uitgewerkt en wordt het digitaal loket nader bekeken.

Aan de hand van praktische oefeningen geraak je op 2 dagen vertrouwd met de nieuwe wetgeving. De workshop gaat door in een kleinere groep. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt !

Meer over deze workshops van Bova Enviro+

16 februari - infosessie producentenverantwoordelijkheid - Gentbrugge

Het materialendecreet verankert het principe van de producentenverantwoordelijkheid in Vlaanderen. De Vlaamse Regering wil producenten aanzetten tot:

 • de inzameling, aanvaarding en verwerking van afvalstoffen;
 • de financiële verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking;
 • het verstrekken van informatie over milieuverantwoord productgebruik en verwerkingsmogelijkheden;
 • milieuverantwoord productontwerp.

De implementatie gebeurt in Vlaanderen steeds aan de hand van één van volgende instrumenten: de aanvaardingsplicht, het collectief plan en de terugnameplicht. 

Meer weten over het beleid en de praktijk? Kom dan zeker naar deze infosessie van VMx.

20 februari -ISO 9001:2015 transitietraining - Gent

Bent u al vertrouwd met de werking van ISO 9001:2008? En bent u benieuwd naar de nieuwe eisen volgens ISO 9001:2015? Dan mag u deze transitietraining niet missen.

Tijdens deze unieke, halfdaagse workshop van Allanta wordt u geïnformeerd over de inhoud van ISO 9001:2015. Meer bepaald over de wijzigingen ten opzichte van de huidige norm en welke impact die hebben op uw bedrijf. Tijdens de transitietraining komen de volgende onderwerpen aan bod: de nieuwe structuur, wijzigingen ten opzichte van ISO 9001:2008, belangrijke nieuwe termen en definities, en de gewijzigde relaties tussen deze ISO-norm en andere normen. Uiteraard wordt er ook voldoende aandacht besteed aan wat er in de praktijk zal veranderen.

Meer over deze opleiding ISO 9001:2015 transitietraining van Allanta

21 februari 2017 - ExEss Vlarem checklist CLP ISO14001 Afval Seveso

Het softwarepakket ExESS , ontwikkeld door Lisam Systems S.A., ondersteunt uw organisatie om conform te blijven met diverse wetgevingen rond milieu en veiligheid. De module ExESS VLAREM checklist helpt bij het opvolgen en de toetsing van de VLAREM wetgeving. Andere modules helpen bij de CLP indeling en etiketering van gevaarlijke producten.

Ben je een SEVESO bedrijf of kandidaat, dan kan je opslag van chemische producten ingeven en aftoetsen conform SEVESO III. Wil je scoren met ISO14001 en/of Responsible Care, dan biedt de module ExESS ISO14001 heel wat mogelijkheden.

Wij nodigen U graag uit voor een voorstelling rond de ExESS Software modules

Deze informatie en demodag is GRATIS en voor de milieucoördinatoren kan er een ATTEST voor permanente vorming afgeleverd worden.

Graag een antwoord op luc.libon@lisam.com voor 15.02.2017

 

Noteer alvast Dinsdag 21 februari 2017 in uw agenda

Agenda :
13:00 - 13:15 :   Verwelkoming en ontvangst

13:15 - 13:30 :   Voorstelling LISAM Systems S.A.

13:30 - 14:15 :   ExESS framework / CLP

14:15 - 15:00 :   ExESS Vlarem Checklist

15:00 - 15:15 :   Koffiepauze

15:15 - 16:00 :   ExESS ISO 14001 / Seveso

16:00 - 16:30 :   ExESS Afvalbeheer

16:30 - 16:50 :   Q&A

Plaats:
VAN DER VALK HOTEL 
Luitenant Lippenslaan 66, 2140 ANTWERPEN

21 februari - ISO 14001:2015 interne auditortraining - Hasselt

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Voorkennis van de norm ISO 14001:2015 is absoluut noodzakelijk om deze training te kunnen volgen!

Op de agenda: 

 • Inleiding tot audits ISO 14001:2015 een overzicht van de eisen volgens ISO 19011
 • Auditprogramma en -planning
 • Voorbereiding van de audit
 • Uitvoering van de audit
 • Rapporteren van auditresultaten
 • Competenties van auditoren
 • Integratie van milieu-audits met kwaliteits- en veiligheidsaudits
 • Aandachtspunten voor een zinvolle interne audit met toegevoegde waarde
 • Cases en oefeningen

Tijdens deze opleiding wordt op elk moment de relatie gelegd met het milieumanagementsysteem en hoe de vermelde onderwerpen in de praktijk worden omgezet.

Meer over deze opleiding interne auditor van Allanta.

21 februari - Basisprincipes over afvalwaterbehandeling - Hasselt

 •  12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00 Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering (incl. koffiepauze)

  Ir. Hugo Desmet (Ir. en groepsleider industriewater, Witteveen+Bos Belgium Nv)

  Afvalwaterzuivering is in de industrie in Vlaanderen een heel algemeen gegeven. Dit wordt voornamelijk gestuurd vanuit de heffingen op lozing van afvalwater en de milieuvergunning. Alhoewel de technieken vaak al lang toegepast worden, is de complexiteit van het zuiveringsvraagstuk in het voorbije decennium verder toegenomen door een steeds toenemend aantal kwaliteitsparameters die genormeerd worden en een tendens naar intensiever waterhergebruik.

  In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen wordt ook aangegeven welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

 •  16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info via de website van Confocus


Agenda
by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x