BELEID - Opvolging SDG's in België kan beter

31 augustus 2020

BELEID - Opvolging SDG's in België kan beter

Het engagement en de organisatie ten aanzien van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties kan in België beter. Dat besluit het Belgische Rekenhof na een onderzoek.

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe alle bestuursniveaus in België zich engageren en organiseren ten aanzien van de zeventien SDG's. Het stelt vast dat de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling, die het beleid voor heel België moet coördineren (nationaal niveau), sinds eind 2017 niet meer samenkomt. België moet op basis van die coördinatie zijn internationale engagementen voor Agenda 2030 nakomen. Het beveelt dan ook aan dat de Conferentie haar coördinerende rol opnieuw opneemt. Vanuit hun autonomie kunnen de bestuursniveaus hun engagement ten aanzien van Agenda 2030 verschillend invullen, maar het Rekenhof beveelt hen aan hun plannen en engagementen te kaderen in de nationale strategie, becijferde doelstellingen vast te leggen en daar beleidsmaatregelen aan te koppelen. De indicatoren om de realisatie van de SDG’s op te volgen, moeten in overeenstemming zijn met de indicatoren die nationaal worden gebruikt en de bestuursniveaus dienen hun rapportering over het SDG-beleid zó op te stellen dat de resultaten op het nationale niveau kunnen worden gecoördineerd.

Met de goedkeuring van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling in 2015 legden de Verenigde Naties de zeventien SDG's vast. De SDG’s worden verder uitgesplitst in 169 subdoelstellingen die nagenoeg alle aspecten van de samenleving bestrijken. De verschillende bestuursniveaus in België - federale staat, gemeenschappen en gewesten - zijn ertoe gehouden een politiek engagement rond de SDG’s op te nemen. Zij kunnen hun beleid autonoom uitstippelen, maar doordat 133 van de 169 subdoelstellingen behoren tot de bevoegdheid van de verschillende bestuursniveaus, zijn overleg en coördinatie essentieel. Elk bestuursniveau moet ook nagaan in welke mate het voor het bereiken van deze (sub)doelstellingen al beleid heeft ontwikkeld en of verdere beleidsacties noodzakelijk zijn. Het Rekenhof is nagegaan of de overheden in België een adequaat systeem hebben opgezet om de SDG’s te realiseren, de voortgang ervan op te volgen en erover te rapporteren. Het heeft in het bijzonder aandacht gehad voor de coördinatie binnen en tussen de bestuursniveaus. De eigenlijke resultaten van het beleid rond duurzame ontwikkeling vallen buiten het onderzoek.

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.

BELEID - Opvolging SDG's in België kan beter
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x