DUURZAAMHEID - Welke subsidies bestaan er voor het verduurzamen en vergroenen van je bedrijf?

3 september 2020

DUURZAAMHEID - Welke subsidies bestaan er voor het verduurzamen en vergroenen van je bedrijf?

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gaf in zijn nieuwsbrief een overzicht van een aantal gerichte subsidies om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijfsterreinen en bedrijfsomgeving te stimuleren. Wij nemen dat bericht uiteraard graag over op onze website.

Proeftuinen Droogte

Via de Proeftuinen Droogte worden onder meer innovatieve projecten ondersteund die het risico op waterschaarste verminderen. Voor de tweede oproep dit jaar wordt € 4 miljoen vrijgemaakt. Deze oproep is een onderdeel van de in juli 2020 bekendgemaakte Blue Deal. De oproep is gericht op samenwerkingsverbanden van minstens drie bedrijven uit de industrie of de landbouwsector. Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van € 75.000. Het maximaal subsidiepercentage is 75% van de projectbegroting.

De voorlopige aanvraag moet je uiterlijk op 30 september 2020 indienen door het ingevulde aanvraagformulier met financieringsplan te versturen naar proeftuinendroogte@vmm.be. De definitieve, ondertekende aanvraag moet ten laatste op 15 oktober verstuurd worden naar proeftuinendroogte@vmm.be.

Hier kan je alle informatie vinden over deze oproep.


Aanleg van groendaken en groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en lokale overheden bij het Departement Omgeving een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per project en maximaal 75% van de totale projectkost. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline 15 mei 2019. 

Hier vind je meer informatie over het resultaat van deze oproep.


Bebossing en herbebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleent subsidies voor de (her)aanleg van een bos (minimum 0,50 ha) met inheemse soorten.

De subsidie voor beplanting bedraagt € 3500 of € 3000 per hectare. Als plantgoed van aanbevolen herkomst gebruikt wordt, wordt het subsidiebedrag verhoogd met toepassing van de volgende formule: (aantal planten van aanbevolen herkomst/aantal planten) x aantal hectare x € 250. Er zijn jaarlijks 2 periodes om een dossier in te dienen (1 mei tot 31 augustus en 1 september tot 30 april). 

Hier kan je meer informatie vinden over de subsidies bebossing en herbebossing

ANB verleent daarnaast ook met specifieke oproepen subsidies voor lokale vergroeningsprojecten. Hier kan je een overzicht vinden van alle subsidies.


Bodemsanering

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Belangrijke voorwaarden zijn dat men voor 1 juni 2008 eigenaar moet geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen.

Hier kan je meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van Cofinanciering bij bodemsanering terugvinden.


Natuur in je buurt

De projectoproep 'Natuur in je Buurt 2020' wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Hierbij wordt gestreefd naar enerzijds meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds naar een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit blijvend ondersteund wordt.

Deze subsidie van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan worden aangevraagd door overheden, verenigingen en organisaties, alsook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen.

Er wordt met een jaarlijkse projectoproep gewerkt. Het project moet in 2020 uiterlijk op 15 september ingediend zijn. 

Hier kan je meer informatie terugvinden over deze oproep.


Onthardingsprojecten

Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en overheden kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Voor bedrijven en bedrijventerrein-verenigingen zijn volgende thematische deeloproepen van belang:


Ruimte voor water: ontharden voor meer ruimte voor water

Bij een onthardingsproject ‘ruimte voor water’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op het klimaatrobuuster maken van bebouwde gebieden door meer ruimte te geven aan water via het realiseren van effectieve ontharding op het terrein. 

Voorbeeld: Bedrijven op een bedrijventerrein in watergevoelig gebied willen hun parkeervoorzieningen delen en samen clusteren waardoor meer ruimte vrijkomt voor water ten voordele van het terrein zelf en/of voor een lager gelegen woonbuurt het risico op wateroverlast verlaagt.


Weg weg: ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen en het reduceren van verharding voor weginfrastructuur

Bij een onthardingsproject ‘weg weg’ heb je een concrete ontharding voor ogen die inzet op een meer klimaatvriendelijke en CO2-arme mobiliteit via het realiseren van effectieve ontharding van weginfrastructuur.  

Voorbeeld: Een bedrijventerrein wordt gereorganiseerd waarbij verschillende wegen en asfaltoppervlakken zullen worden onthard en er meer aandacht is voor voorzieningen voor de fiets en openbaar vervoer of voor ecologische connectiviteit binnen een groter geheel.

De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximaal € 250.000. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline 15 mei 2019. 

Hier kan je meer informatie terugvinden over ontharding


Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%) en de (her)aanleg (maximaal 50-85%) van bedrijventerreinen. De subsidies zijn bedoeld voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen, onrendabele nieuwe bedrijventerreinen, wetenschapsparken, erkende strategische bedrijventerreinen en brownfields.

Een project moet steeds aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijventerrein op een duurzame manier worden ingericht, uitgegeven en beheerd en moet het klimaatneutraal zijn. De naleving van de kwaliteitsvoorwaarden vereisen de opmaak en de implementatie van een (her)inrichtingsplan, een uitgifteplan en een beheerplan.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedtaabank: Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen.


Verduurzamen van bedrijventerreinen

Sommige provincies kennen subsidies toe voor duurzame acties rond bedrijventerreinen. Momenteel zijn dit enkel de provincies Oost-Vlaanderen...

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.

DUURZAAMHEID - Welke subsidies bestaan er voor het verduurzamen en vergroenen van je bedrijf?
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x