ECOKNOWLEDGE - 1993-2020: Van milieucharter naar charter duurzaam ondernemen

23 juni 2020

ECOKNOWLEDGE - 1993-2020: Van milieucharter naar charter duurzaam ondernemen

Van bij de opstart van de Charter 99 Milieuverklaring in 1993 kon dit initiatief van Charter 99 en de GOM West-Vlaanderen rekenen op een sterke interesse uit het bedrijfsleven en op de steun van de provinciale en Vlaamse milieuadministraties. Om in te spelen op de bedrijfsdynamiek en de snel evoluerende milieuwetgeving en maatschappelijke trends werd het charter regelmatig geactualiseerd en evolueerde het van een milieucharter naar een duurzaamheidscharter. In totaal ondertekenden sinds 1993 reeds 241 West-Vlaamse bedrijven één of meerdere van deze charters. In dezelfde periode werden door een onafhankelijke Evaluatiecommissie 925 jaarcertificaten uitgereikt aan deze bedrijven als honorering voor hun milieu- en duurzaamheidsbeleid dat met succes vertaald werd in vaak ambitieuze jaaractieplannen. Door communicatie en bereidheid tot ervaringsuitwisselingen van de charterbedrijven werden vele succesrijke acties ook gemultipliceerd door andere bedrijven en ontstond een breed netwerk van proactieve en gedreven milieu- en duurzaamheidsactoren in de regio.  

Grafiek: Evolutie van het aantal laureaten van de jaarcyclussen van de diverse West-Vlaamse Charterinitiatieven. Paars: Charter 99 Milieuverklaring, groen: West-Vlaams Milieucharter, blauw: West-Vlaams charter Duurzaam Ondernemen, oranje: VOKA-charter Duurzaam Ondernemen

Philippe Tavernier: “Het is een aanbeveling om in de toekomst opnieuw meer aandacht te besteden aan de verduurzaming van bedrijfsprocessen en producten/diensten en van het bedrijfsmanagement zelf. De economische pijler van duurzaamheid mag niet uit het oog verloren worden.” 

Mijlpalen in de West-Vlaamse Charterhistoriek

1993: lancering van de Charter 99 Milieuverklaring

Op 17 september 1993 lanceerden Charter 99 en GOM West-Vlaanderen  in Roeselare in aanwezigheid van Norbert De Batselier, toenmalig Vlaams Minister voor Huisvesting en Leefmilieu, de Charter 99 Milieuverklaring. Tijdens de Academische Zitting ondertekenden 20 bedrijven uit Zuidwest-Vlaanderen dit vrijwillig maar ambitieus milieuengagement dat hen via 10 thema’s aanzette om proactief te werken aan een milieubeleid dat verderging dan wettelijk opgelegde verplichtingen en hieromtrent te communiceren en ervaringen uit te wisselen.

Via 10 thema’s werden accenten gelegd op regionale milieuproblemen zoals de grondwaterproblematiek, waarbij zowel kwantiteits- als kwaliteitsproblemen op termijn werden gevreesd, het gebrek aan industriële ruimte dat uitbreiding van bedrijven hypothekeerde, het gebrek aan verwijderingsmogelijkheden voor afval en de vrees voor niet realiseerbare afvalwaterlozingsvoorwaarden voortvloeiend uit het overheidsbeleid dat afkoppeling van industriële lozing op riolering nastreefde en tegelijk basiskwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewater wenste te realiseren. Thema’s zoals verpakkingsreductie en rationeel energiegebruik waren in 1993 ook innovatief.

Tevens speelde het Charter in op de Europese Verordening betreffende de vrijwillige deelname van industriële bedrijven aan een communautair milieubeheer en -auditsysteem (EMAS) dat in 1993 werd gepubliceerd, maar pas in 1995 in Vlaamse reglementering werd omgezet via het decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg. Het opstellen van een milieubeleidsverklaring en een actieprogramma, het invoeren van goede beheerspraktijken zoals afval- en emissiepreventie, het gebruik van schone technologieën en communicatie werden opgenomen in de milieuverklaring. Ook de jaarrapportering, het aanduiden van een milieuverantwoordelijke en de externe audit had links met EMAS.

 
1997: naar een pragmatisch zorgsysteem

Om het pionierkarakter van de Milieuverklaring te blijven garanderen werd in 1997, in overleg met de deelnemende bedrijven, een grondige wijziging aan inhoud en methodiek doorgevoerd.

Vooreerst werd de Milieuverklaring aangepast aan evoluties in de milieuwetgeving. In de periode 1993 - 1997 werden bedrijven geconfronteerd met een resem nieuwe decreten en uitvoeringsbesluiten zoals Vlarem II, het Bodemsaneringsdecreet, het vernieuwde Afvalstoffendecreet, het decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg en het Interregionaal Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval.

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
           

ECOKNOWLEDGE - 1993-2020: Van milieucharter naar charter duurzaam ondernemen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x